Gwarancja

Firma wolfcraft gwarantuje sprawne działanie produktów opatrzonych odpowiednim oznakowaniem * przez okres 5  lub 10 lat od daty ich zakupu, pod warunkiem korzystania z nich wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wykazane na samym przedmiocie zakupu, które wyniknęły z wady materiałowej lub fabrycznej.Gwarancja nie obejmuje wad i szkód powstałych wskutek niewłaściwej obsługi lub nieodpowiedniej konserwacji urządzenia.Ponadto gwarancja nie obejmuje typowych oznak zużycia, jak również wad i uszkodzeń, z którymi klient był zaznajomiony w chwili dokonywania zakupu. Pozostałe produkty firmy wolfcraft podlegają obowiązującym ustawowym regulacjom prawnym.

Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych możliwe jest wyłącznie za przedłożeniem rachunku/dowodu zakupu.

Udzielona przez wolfcraft gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę albo wymianę na nowy, a w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).

WAŻNE: Przed wysłaniem towaru na podany adres prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

customer_service_poland@wolfcraft.com

Telefon:  +48 604 712 090

Fax: + 48 42 2032347