Záruka

Prohlášení o záruce

Vážení domácí kutilové,

stali jste se majiteli kvalitního výrobku firmy wolfcraft®, který vám bude při domácím kutění přinášet mnoho radosti. Výrobky wolfcraft® splňují náročné technické standardy, a než se dostanou do prodejní sítě, procházejí intenzivním vývojem a zkouškami. V průběhu sériové výroby zajišťují vysokou úroveň kvality neustálé kontroly a pravidelné testy. Solidní technický vývoj a spolehlivé kontroly kvality vám dávají jistotu, že jste se při nákupu rozhodli správně.

Na zakoupený výrobek wolfcraft® vám při výhradním používání v domácí dílně poskytneme – podle označení výrobku – záruční lhůtu 5 nebo 10 let od data nákupu.

Nárok na bezplatnou záruku platí pro území Evropské unie, Švýcarska, Velké Británie a Norska.

Záruka se vztahuje pouze na škody na zakoupeném předmětu a pouze takové, které jsou způsobeny vadou materiálu či výrobními vadami. Případné závady odstraníme podle vlastního uvážení na své náklady formou opravy nebo dodávky nových nebo repasovaných dílů.

Vaše smluvní nebo zákonná práva vůči příslušnému prodejci na dodatečné plnění, odstoupení od smlouvy, snížení kupní ceny, náhradu škody nebo nákladů nejsou touto zárukou dotčena.

Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo nedostatečnou údržbou. Záruka se rovněž nevztahuje na obvyklé známky opotřebení v důsledku běžného používání, ani na závady a škody, které byly zákazníkovi známy při uzavření kupní smlouvy.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze písemným oznámením společnosti wolfcraft a předložením originálu faktury s datem nákupu, a to v rámci promlčecí lhůty dvou měsíců od vzniku závady nebo poškození nebo – v případě závad, které nejsou okamžitě zjevné – do dvou měsíců po jejich objevení. Náklady na zaslání výrobku a jeho odeslání zpět zákazníkovi hradí společnost wolfcraft. Pokud však společnost wolfcraft nebo příslušný zákaznický servis určily zákazníkovi pro zaslání konkrétní přepravní společnost, a zákazník použije jiného přepravce, společnost wolfcraft náklady na přepravu nehradí.

Tato záruka podléhá právu Spolkové republiky Německo. Můžete se však dovolávat případně výhodnějších právních předpisů svého domovského práva.

 

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Německo

telefon: +49 (0)2655510
e-mail: customerservice@wolfcraft.com