Privacyverklaring

Algemene privacyverklaring 

Homepage

Door middel van deze privacyverklaring voldoet wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: +49 (0) 2655 510, e-mail: datenschutz@remove-this.wolfcraft.com (hierna ook ‘wolfcraft’ genoemd) aan de geldende wettelijke informatieplicht conform art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de onze homepage. In het onderstaande lichten we derhalve voor u toe, welke persoonsgegevens van we van u op welke manier verwerken. Mocht u daarna nog verdere vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierboven evenals aan het einde van dit document.

Persoonsgegevens

Onder de persoonsgegevens vallen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van een koppeling aan een kenmerk zoals een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-kenmerk of één of meer bijzondere kenmerken, die een uiting van de fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer of geboortedatum.

De verwerking van persoonsgegevens

Er is sprake van verwerking van persoonsgegevens bij elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen verrichte handeling of reeks van handelingen waarbij persoonsgegevens een rol spelen. Van gegevensverwerking is bepaaldelijk sprake bij het vergaren, vastleggen, organiseren, schikken, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens conform de hierna vermelde richtlijnen en voorwaarden in het kader van een geautomatiseerde verwerking op basis van een relevante wettelijke bevoegdheidsgrondslag.

Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, conform art. 22 van de AVG plaats.

Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

Als u de website alleen gebruikt om informatie in te winnen en zich dus niet registreert of anderszins gegevens verzendt, vergaren we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt bekijken, vergaren we bepaaldelijk de onderstaande gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen.

– IP-adres

– Datum en tijdstip van het bezoek

– Tijdsverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)

– Opgevraagde inhoud (specifieke pagina)

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

– Volume van de verstuurde gegevens per handeling

– Website die de aanvraag verstuurt (referrer, indien van toepassing)

– Besturingssysteem en interface, beeldschermresolutie en kleurintensiteit

– Type, taal en versie van de browsersoftware

De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’).

Behalve het puur informatieve gebruik van onze website bieden we diverse diensten aan waarvan u in het geval van interesse gebruik kunt maken. Hiervoor moet u doorgaans verdere persoonsgegevens opgeven die wij voor het leveren van de desbetreffende dienst gebruiken. Welke gegevens dat zijn, lichten we in dit document toe.

Het gebruik van cookies

Bovenop de voornoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen als u gebruikmaakt van onze website, mits u ons daarvoor toestemming heeft verleend.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gekoppeld aan de door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen en via welke bepaalde gegevens aan de plaatser van de cookies worden doorgestuurd. Cookies kunnen geen programma‘s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om de onderdelen van het internet gebruiksvriendelijker en effectiever te laten werken.

De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG (‘Toestemming’).

U kunt specifiek uitkiezen of u ons toestemming geeft voor alle cookies, voor bepaalde soorten cookies (bijvoorbeeld noodzakelijke, prestatie-verbeterende, functionele of marketing-cookies) dan wel helemaal geen toestemming geeft. U kunt met behulp van onze cookietool zelf het gebruik van voor het systeem niet-noodzakelijke cookies beheren – hiervoor klikt u op de knop ‘Cookie-instellingen’ onderaan de pagina.

Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt deze toestemming bovendien op elk gewenst moment in schriftelijke vorm (bijv. per brief of e-mail) via bovengenoemde contactgegevens met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan. We willen u er echter op wijzen dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van de website gebruik kunt maken indien u geen toestemming geeft of deze intrekt.

Nadere toelichtingen over het gebruik van cookies zullen wij u in onderstaande paragrafen geven, voor zover cookies worden gebruikt.

Gedetailleerde inlichtingen vindt u bovendien in onze cookierichtlijn, die u onder de volgende link vindt: https://www.wolfcraft.com/de/cookie-richtlinien/.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies, oftewel tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om een analyse te maken van het gebruik van de website.

Er worden alleen cookies geplaatst mits u ons daarvoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG (‘Toestemming’). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop ‘Cookie-instellingen’ onderaan de pagina. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, paragraaf 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

De via de cookie vergaarde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat u IP-anonimisering inschakelt op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google die gegevens benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten die samenhangen met het gebruik van de website en het internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

De in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, zodat kan worden uitgesloten dat ze tot bepaalde personen te herleiden zijn. In zoverre de over u vergaarde gegevens tot uw persoon te herleiden zijn, wordt herleiding ervan dus meteen uitgesloten en de persoonsgegevens worden zodoende onverwijld gewist.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verzamelde statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere manier vormgeven. 

Informatie over deze derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://policies.google.com/terms; overzicht betreffende de gegevensbescherming: https://policies.google.com/; evenals de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Contact opnemen

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens door ons verwerkt. Slechts uw naam en e-mailadres zijn vereiste gegevens. Deze gegevens zijn vereist om uw aanvraag adequaat te kunnen beantwoorden. Verdere persoonsgegevens kunt u desgewenst op vrijwillige basis aangeven (als u bijvoorbeeld wilt dat we u terugbellen, hebben wij uw telefoonnummer nodig; als we informatieve materialen per post naar u dienen op te sturen, hebben we uw adres nodig). Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden en aan uw wensen kunnen voldoen. De hierbij vergaarde gegevens worden gewist zodra het niet meer nodig is om deze te bewaren, of we beperken we de gegevensverwerking, indien een wettelijke verplichting tot bewaren bestaat.

De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’).

Integratie van YouTube-video‘s

We hebben YouTube-video‘s in ons online-aanbod geïntegreerd, die op www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de ‘privacymodus’ geïntegreerd, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden, zolang u de filmpjes niet afspeelt. Pas zodra u de filmpjes afspeelt, worden de onder ‘Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website’ genoemde gegevens doorgegeven. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Het bovenstaande is slechts van toepassing indien u ons hiervoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG (‘Toestemming’). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop ‘Cookie-instellingen’ onderaan de pagina. 

YouTube verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, paragraaf 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

Door uw bezoek aan de website ontvangt YouTube de melding dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de hierboven in deze verklaring onder ‘Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website’ genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht daarvan, of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruiksaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw profiel bij YouTube worden gekoppeld, moet u zich voor het activeren van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze ten behoeve van advertenties, marktonderzoek en/of voor de vormgeving van de website relevante doeleinden. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van het plaatsen van adequate advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te brengen van uw activiteiten op onze website. U geniet het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de vorming van een dergelijk gebruikersprofiel. Om dit recht geldend te maken, dient u zich tot YouTube te richten.

Meer informatie over het doel en de omvang van het vergaren en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy

Het gebruik van plug-ins voor social media

We passen geen social-media-plug-ins toe.

Op onze website vindt u alleen links naar onze pagina‘s bij YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn.

Nadere toelichtingen betreffende het doeleinde en de omvang van het vergaren en verwerken van gegevens door de aanbieder wanneer u diens website bezoekt, vindt u in de onderstaand vermelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten hieromtrent en de mogelijkheden qua instellingen om uw privacy te beschermen.

Adressen van de aanbieders en URL's met hun privacyverklaringen:

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; nadere toelichtingen over het vergaren van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; website: https://www.instagram.com; privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; privacyverklaring https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; website: https://www.linkedin.com; privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps van Google. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website aan u tonen en kunnen we u het handige gebruik van de kaartfunctie aanbieden.

Het bovenstaande is slechts van toepassing indien u ons hiervoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG (‘Toestemming’). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop ‘Cookie-instellingen’ onderaan de pagina. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, paragraaf 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de melding dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder de paragraaf ‘Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website’ van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u ingelogd kunt zijn of dat er geen gebruikersaccount wordt aangeboden. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw profiel bij Google worden gekoppeld, dient u zich voor het activeren van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze ten behoeve van advertenties, marktonderzoek en/of voor de vormgeving van de website relevante doeleinden. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van het plaatsen van adequate advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te brengen van uw activiteiten op onze website. U geniet het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de vorming van een dergelijk gebruikersprofiel. Om dit recht geldend te maken, dient u zich tot Google te richten.

Nadere toelichtingen betreffende het doeleinde en de omvang van het vergaren en verwerken van gegevens vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten met betrekking hiertoe en de mogelijkheden qua instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

User Generated Content

In het geval van desbetreffende toestemming conform art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG in combinatie met art. 7 van de AVG worden filmpjes en foto‘s waarop u te zien bent in het kader van zogenaamde ‘user-generated contents’ door ons verwerkt.

Indien er aan de hand van het filmpje of de foto conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot uw etnische afkomst, religie of gezondheid (bijv. aan de hand van huidskleur, hoofdbedekking, bril), is uw toestemming ook op deze gegevens van toepassing. Op het internet geplaatste gegevens zijn overal ter wereld toegankelijk en kunnen met behulp van zoekmachines worden gevonden en aan andere gegevens worden gekoppeld, op basis waarvan eventueel persoonlijkheidsprofielen over u kunnen worden opgesteld. Online geplaatste gegevens, met inbegrip van filmpjes en foto‘s, kunnen eenvoudig worden gekopieerd en verspreid. Er bestaan gespecialiseerde archiveerdiensten die zich erop toegelegd hebben om de staat van bepaalde websites op bepaalde tijdstippen permanent te documenteren. Dit kan tot gevolg hebben dat op het internet geplaatste gegevens zelfs na het wissen ervan onverminderd te vinden blijven op de oorspronkelijke website.

Dit verstrekken van rechten geschiedt zonder vergoeding en omvat ook het recht op bewerking van de filmpjes en foto‘s.

Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming bovendien op elk gewenst moment in schriftelijke vorm (bijv. per brief of e-mail) via voornoemde contactgegevens met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan. Foto‘s waarop u herkend kunt worden en die in principe alleen u tonen, zullen dan onverwijld worden verwijderd en niet meer voor nieuwe (digitale) printmaterialen worden gebruikt. Indien u samen met andere personen op de foto te zien bent, hoeft de foto niet te worden verwijderd. In dat geval volstaat het om u onverwijld onherkenbaar te maken op de foto (bijv. door te blurren). Als u op de foto samen met anderen te zien bent en wij niet gebruikmaken van de mogelijkheid om te blurren, maar in plaats daarvan de foto door een andere foto willen vervangen (omdat de foto bijvoorbeeld van speciaal belang is voor de website etc.), dan bedraagt de termijn voor het uitwisselen van de foto een maand. Bij geprinte media, digitaal gepubliceerde uitgaven en filmpjes worden desbetreffende persoonsgegevens pas gewist zodra er een nieuwe versie of uitgave wordt gemaakt.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google. Google Tag Manager is een hulpmiddel voor het beheren van tags via een interface. De Tag Manager zelf (de tool die verantwoordelijk is voor de implementatie van de tags) is een domein zonder cookies en vergaart geen persoonsgegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags in werking worden gezet, die op hun beurt eventueel gegevens vastleggen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er op het domein- of cookieniveau een deactivering plaatsvindt, blijft deze voor alle tracking-tags gelden die met behulp van Google Tag Manager geïmplementeerd zijn.

Er worden alleen cookies voor Google-applicaties geplaatst, als u ons daarvoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG (‘Toestemming’). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop ‘Cookie-instellingen’ onderaan de pagina.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, paragraaf 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van de Google Tag Manager vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’).

Sollicitatie

Als u bij ons solliciteert, worden de door u aangeleverde gegevens door ons verwerkt om na te gaan of wij reden zien om een arbeidsrelatie met u aan te gaan.

Gedurende het sollicitatieproces worden behalve uw aanspreekvorm, achternaam en voornaam de gebruikelijke correspondentiegegevens zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Bovendien worden sollicitatiedocumenten zoals een motivatiebrief, cv, beroeps-, opleidings- en bijscholingsdiploma‘s alsook getuigschriften opgeslagen.

De naar ons opgestuurde en door u opgegeven gegevens worden principieel slechts zolang verwerkt totdat er een oordeel over een eventuele indienstneming geveld is, indien er geen arbeidsrelatie tot stand komt. Vier maanden na verzending van het negatieve antwoord of na teruggave van de sollicitatiedocumenten aan de sollicitant worden de gegevens gewist.

We slaan uw gegevens als potentiële kandidaat voor de toekomst alleen op indien u hiervoor expliciet toestemming verleent. In dat geval worden uw gegevens voor een maximale tijdsduur van twee jaar opgeslagen. Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt deze toestemming bovendien op elk gewenst moment in schriftelijke vorm (bijv. per brief of e-mail) via bovengenoemde contactgegevens met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan.

Als we een arbeidsrelatie met u aangaan, worden de door u aan ons aangeleverde gegevens ten behoeve van de onderbouwing, de uitvoering en eventueel de beëindiging van de arbeidsrelatie verwerkt.

De gegevens kunnen ten behoeve van statistische doeleinden worden bewerkt (bijv. rapportage). In dat geval is het niet mogelijk om ze tot afzonderlijke personen te herleiden.

De wettelijke grondslag vormt § 26 van het Bundesdatenschutzgesetz (‘BDSG’) (§ 26, lid 8, sub 2).

De duur van de verwerking

De maximale duur van de opslag is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevensverwerking uitgevoerd wordt. De duur van de opslag hangt bepaaldelijk samen met het tijdsbestek waarbinnen de opslag noodzakelijk is met het oog op de doeleinden. De gegevens worden daarnaast omwille van wettelijke verplichtingen (bijv. commercieel- en fiscaal-juridische bewaarplichten conform § 257 van het Duitse Handelsgesetzbuch (‘HGB’), § 147 van de Duitse Abgabenordnung (‘AO’) tot tien jaar lang) verwerkt.

De ontvangers van de gegevens

We geven uw gegevens intern door aan de gespecialiseerde afdelingen van wolfcraft, indien dat noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de ondernemingen binnen de wolfcraft Gruppe als dat voor de afhandeling van de contractuele relatie noodzakelijk is. De wettelijke grondslag vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub b van de AVG (‘Noodzakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst’).

De grondslag voor de bevoegdheid om verder gegevens door te geven binnen de wolfcraft Gruppe vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’). Dienovereenkomstig is de verwerking van gegevens legaal mits de verwerking noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, in zoverre de belangen of grondrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen. In de overwegingen van de AVG wordt onder nr. 48 het gerechtvaardigde belang bij de doorzending binnen een concern toegelicht. Dienovereenkomstig dient de doorzending binnen een concern ten behoeve van interne administratieve doeleinden met het oog op de verwerking van klantgegevens als ons gerechtvaardigde belang te worden gekwalificeerd, zoals bepaald in art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG.

We maken bij de verwerking van uw gegevens gedeeltelijk gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Deze hebben we zorgvuldig geselecteerd en geïnstrueerd, ze zijn aan onze instructies gebonden en ze worden regelmatig geïnspecteerd. Aan alle voorwaarden uit art. 28 van de AVG wordt voldaan.

De locatie van de gegevensverwerkingsmaatregelen

De totale verwerking van uw persoonsgegevens vindt in het geheel ofwel in Duitsland dan wel in lidstaten van de Europese Unie plaats. We sturen uw persoonsgegevens niet door naar andere staten dan de lidstaten van de Europese Unie (zogenaamde derde landen) of aan andere internationale organisaties, tenzij we daar in dit document expliciet gewag van maken.

Als we persoonsgegevens doorsturen naar dienstverleners buiten de EU, gebeurt dat uitsluitend indien de EU-commissie bevestigt heeft dat dit derde land een adequaat gegevensbeschermingsniveau kent of er sprake is van andere gegevensbeschermingswaarborgen (bijv. bindende, binnen de onderneming intern geldende gegevensbeschermingsvoorschriften of een overeenkomst met de modelcontractbepalingen van de EU-commissie) dan wel de betrokkene hiervoor toestemming verleend heeft (art. 44 e.v. van de AVG).

Veiligheid/technische en organisatorische maatregelen

We treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen met inachtneming van de voorschriften van art. 24, 25 en 32 van de AVG om uw persoonsgegevens te behoeden voor verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden en voor misbruik.

In dit opzicht houden we ons aan de wettelijke voorschriften betreffende het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens; vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten die een rol spelen bij de verwerking; de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze in het geval van een materieel of technisch incident gauw weer te kunnen herstellen; alsook het opstellen van processen om de werking en doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking moeten waarborgen te controleren, beoordelen en evalueren.

Verder houden we ons ook aan de voorschriften van art. 25 van de AVG met betrekking tot de beginselen van ‘privacy by design’ (gegevensbescherming door middel van het ontwerp) en ‘privacy by default’ (gegevensbescherming door middel van privacyvriendelijke standaardinstellingen).

Uw rechten

U geniet het recht om zonder hiervoor te hoeven betalen inlichtingen over uw persoonsgegevens in te winnen, alsook – indien de wettelijke voorwaarden gegeven zijn – het recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid evenals een herroepingsrecht.

Indien we ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens op het afwegen van belangen beroepen, kunt u beroep aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is om aan een overeenkomst met u te voldoen. Als u een dergelijk beroep geldend maakt, verzoeken we u om aan te geven wat de redenen zijn waarom uw persoonsgegevens niet op de door ons gehanteerde manier verwerkt dienen te worden. Als u een beargumenteerd beroep indient, onderzoeken we het geval en zullen we ofwel de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen dan wel u op onze te beschermen belangen wijzen, met het oog waarop we de verwerking voortzetten.

U hebt bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een hiervoor verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (bijv. de toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Duitsland).

Laatste update: januari 2024

De op het betreffende moment meest actuele versie van het document is geldig.

Privacyverklaring facebook

Door middel van deze privacyverklaring voldoet wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: +49 (0) 2655 510, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (hierna ook ‘wolfcraft’ genoemd) aan de geldende wettelijke informatieplicht conform art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op onze Facebook-pagina. In het onderstaande lichten we derhalve voor u toe, welke persoonsgegevens van we van u op welke manier verwerken. Mocht u daarna nog verdere vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierboven evenals aan het einde van dit document.

Persoonsgegevens

Onder de persoonsgegevens vallen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van een koppeling aan een kenmerk zoals een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-kenmerk of één of meer bijzondere kenmerken, die een uiting van de fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer of geboortedatum.

De verwerking van persoonsgegevens

Er is sprake van verwerking van persoonsgegevens bij elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen verrichte handeling of reeks van handelingen waarbij persoonsgegevens een rol spelen. Van gegevensverwerking is bepaaldelijk sprake bij het vergaren, vastleggen, organiseren, schikken, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens conform de hierna vermelde richtlijnen en voorwaarden in het kader van een geautomatiseerde verwerking op basis van een relevante wettelijke bevoegdheidsgrondslag.

Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, conform art. 22 van de AVG plaats.

De verwerking van gegevens op onze Facebook-pagina

wolfcraft maakt op de Facebook-pagina gebruik van het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

We wijzen u erop dat u deze Facebook-pagina en de bijbehorende functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dat geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. opmerkingen schrijven, delen, beoordelen). De via deze pagina aangeboden informatie kunt u tevens op onze website oproepen, onder www.wolfcraft.de.

Verantwoordelijk conform art. 4, lid 7 van de AVG is wolfcraft als beheerder van de Facebook-pagina alsook Meta Platforms Ireland Limited als gezamenlijk verantwoordelijke conform art. 26 van de AVG. De overeenkomst over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt u onder https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Meta Platforms Ireland Limited draagt dienovereenkomstig de primaire verantwoordelijkheid conform de voorschriften van de AVG voor de verwerking van Insights-gegevens en zal aan alle verplichtingen van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens voldoen (o.a. art. 12 en 13 van de AVG ‘Informatieverplichting’, art. 15 t/m 22 van de AVG ‘Rechten van betrokkenen’ en art. 32 t/m 34 van de AVG ‘Technische en organisatorische maatregelen’).

Als u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder meer uw IP-adres evenals verdere gegevens die in de vorm van cookies op uw pc te vinden zijn. Deze cookies zijn niet door ons geplaatst. Deze gegevens worden gebruikt om ons als beheerder van de Facebook-pagina van statistische gegevens over de gebruikmaking van de Facebook-pagina te voorzien. Nadere toelichtingen hierover stelt Facebook beschikbaar onder de volgende link: https://www.facebook.com/help/pages/insights

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking vormt art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’).

De in deze context over u vergaarde gegevens worden door Facebook verwerkt en hierbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie verzonden. Welke gegevens Facebook in handen krijgt en wat hiermee gebeurt, beschrijft Facebook in algemene vorm in de gegevensverwerkingsrichtlijnen. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over advertenties. Het volledige gegevensbeleid van Facebook vindt u onder de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Op welke manier Facebook de bij uw bezoek aan Facebook-pagina‘s vergaarde gegevens ten behoeve van eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan afzonderlijke gebruikers worden gekoppeld, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of bij een bezoek aan een Facebook-pagina vergaarde gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet duidelijk en ondubbelzinnig beantwoord en is ons ook niet bekend.

Bij het bezoeken van een Facebook-pagina wordt het aan uw apparaat toegekende IP-adres aan Facebook doorgegeven. Facebook meldt dat dit IP-adres geanonimiseerd (bij ‘Duitse’ IP-adressen) en na 90 dagen gewist wordt.

Facebook slaat bovendien gegevens op over de toestellen van de gebruikers (bijv. in het kader van de functie ‘aanmeldingsnotificatie’); eventueel is Facebook zodoende in staat om IP-adressen aan individuele gebruikers te koppelen.

Als u als gebruiker op dit moment bij Facebook aangemeld bent, staat er een cookie op uw apparaat met daarin uw Facebook-kenmerk. Op die manier is Facebook in staat te achterhalen dat u deze pagina bezocht en hoe u de pagina gebruikt heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere pagina‘s van Facebook. Deze cookies zijn niet door ons geplaatst.

Met behulp van in websites geïntegreerde Facebook-knoppen is Facebook in staat om uw bezoek aan deze websites bij te houden en aan uw Facebook-profiel te koppelen. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om speciaal op uw persoonlijkheid afgestemde inhoud en advertenties aan te bieden.

Als u dit wilt verhinderen, dient u zich bij Facebook uit te loggen of de functie ‘aangemeld blijven’ uit te schakelen, de op uw apparaat aanwezige cookies te verwijderen en uw browser te sluiten en opnieuw te openen.

Op deze manier worden Facebook-gegevens gewist aan de hand waarvan u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. Zodoende kunt u onze Facebook-pagina bezoeken zonder dat uw Facebook-kenmerk hieraan gekoppeld wordt.

Als u gebruik wilt maken van interactieve functies van de pagina (‘vind ik leuk’, opmerkingen schrijven, delen, bericht verzenden etc.) zal er een Facebook-aanmeldvenster verschijnen. Als u zich in een dergelijk geval ingelogd hebt, kan Facebook u opnieuw als gebruiker herkennen.

Toelichtingen over hoe u gegevens over u kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende pagina‘s van Facebook Support: https://www.facebook.com/privacy/policy/

We vergaren en verwerken bovendien in bepaalde gevallen persoonsgegevens van u om winacties te houden. De wettelijke grondslag vormt in dit geval art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub b van de AVG (‘Uitvoering overeenkomst’). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst aangaande de winactie af te sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen winactie-overeenkomst met u afsluiten.

Als aanbieder van de informatiedienst vergaren en verwerken we bovendien geen gegevens die bij uw gebruik van onze dienst ontstaan.

Verdere inlichtingen over Facebook en andere sociale netwerken en de manier waarop ze uw gegevens beschermen, vindt u onder meer op youngdata.de

De duur van de gegevensverwerking

De maximale duur van de verwerking van de gegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevensverwerking wordt uitgevoerd. De duur van de verwerking hangt bepaaldelijk samen met het tijdsbestek waarbinnen de opslag noodzakelijk is met het oog op de doeleinden. De wettelijke bewaarplicht blijft in dit opzicht onverkort.

De ontvangers van de persoonsgegevens

We geven uw gegevens in bepaalde gevallen intern door aan de gespecialiseerde afdelingen, indien dat noodzakelijk is. Afgezien van de in het bovenstaande opgesomde manieren van doorzending vindt er geen doorzending plaats.

De locatie van de gegevensverwerkingsmaatregelen

De totale verwerking uw persoonsgegevens vindt principieel ofwel in Duitsland dan wel in lidstaten van de Europese Unie plaats. Uw persoonsgegevens worden niet naar andere staten dan de lidstaten van de Europese Unie (zogenaamde derde landen) of aan andere internationale organisaties verzonden, tenzij we daar met betrekking tot Facebook in dit document expliciet gewag van maken.

Veiligheid/technische en organisatorische maatregelen

We treffen binnen het domein van onze verantwoordelijkheid alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen met inachtneming van de voorschriften van art. 24, 25 en 32 van de AVG om uw persoonsgegevens te behoeden voor verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden en voor misbruik. In dit opzicht houden we ons aan de wettelijke voorschriften betreffende het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens; vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten die een rol spelen bij de verwerking; de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze in het geval van een materieel of technisch incident gauw weer te kunnen herstellen; alsook het opstellen van processen om de werking en doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking moeten waarborgen te controleren, beoordelen en evalueren.

Verder houden we ons ook aan de voorschriften van art. 25 van de AVG met betrekking tot de beginselen van ‘privacy by design’ (gegevensbescherming door middel van het ontwerp) en ‘privacy by default’ (gegevensbescherming door middel van privacyvriendelijke standaardinstellingen).

Uw rechten

U geniet het recht om zonder hiervoor te hoeven betalen inlichtingen over uw persoonsgegevens in te winnen, alsook – indien de wettelijke voorwaarden gegeven zijn – het recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid evenals een herroepingsrecht.

Indien we ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens op het afwegen van belangen beroepen, kunt u beroep aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is om aan een overeenkomst met u te voldoen. Als u een dergelijk beroep geldend maakt, verzoeken we u om aan te geven wat de redenen zijn waarom uw persoonsgegevens niet op de door ons gehanteerde manier verwerkt dienen te worden. Als u een beargumenteerd beroep indient, onderzoeken we het geval en zullen we ofwel de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen dan wel u op onze te beschermen belangen wijzen, met het oog waarop we de verwerking voortzetten.

U hebt bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de hiervoor verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (bijv. de toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Duitsland).

Facebook Custom Audiences/Facebook Pixel

Informatie/doel

Deze website maakt voor de volgende doeleinden gebruik van de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk "Facebook", dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) als de verantwoordelijke partij:

 • Facebook (website) Custom Audiences

Wij gebruiken de Facebook Pixel en de Conversions API op onze website voor remarketingdoeleinden om binnen 180 dagen opnieuw contact met u op te kunnen nemen. Hierdoor kunnen aan de gebruikers van de website op interesse gebaseerde advertenties, zogenaamde "Facebook-advertenties", worden getoond wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" bezoeken of andere websites die ook van het proces gebruikmaken. Daarbij streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is en hopen we onze website of aanbiedingen voor u als gebruiker interessanter te maken.

 • Facebook Conversion

Daarnaast willen wij er met behulp van de Facebook Pixel en de Conversions API voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook Pixel zijn we in staat om de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door na te gaan of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie").

Door de gebruikte marketingtools (Facebook Pixel en Conversions API) maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server zodra u akkoord bent gegaan met het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is, en u ons dus de nodige toestemming hebt gegeven. Door de integratie van de Facebook Pixel en het gebruik van de Conversions API, krijgt Facebook de informatie dat u een website van ons hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook een verbinding leggen tussen uw bezoek en uw account. We hebben daar geen invloed op.

De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook. Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en de Conversions API en hoe deze codes werken, vindt u ook in het Helpcentrum van Facebook.

Ontvanger

Gezamenlijke verantwoordelijkheid: wij als wolfcraft GmbH zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) verantwoordelijk voor het verzamelen en verstrekken van de gegevens in het kader van dit proces. Dit geldt voor de volgende doeleinden:

 • Het creëren van geïndividualiseerde of aangepaste reclame, alsmede voor de optimalisatie ervan
 • Het afleveren van commerciële en transactionele berichten (bijv. via Messenger)

De volgende soorten verwerking vallen derhalve niet onder de gezamenlijke verwerking:
De verwerking die na de verzameling en verstrekking plaatsvindt, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Meta.

 • Het opstellen van rapporten en analyses in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm vindt plaats in het kader van een in opdracht gegeven verwerking en valt zodoende onder onze verantwoordelijkheid.

Voor gedeelde verantwoordelijkheid hebben wij een overeenkomst gesloten met Facebook, die hier kan worden ingezien: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Hierin worden de respectieve verantwoordelijkheden uiteengezet voor het nakomen van de verplichting in overeenstemming met de AVG met betrekking tot de gedeelde verantwoordelijkheid.

De contactgegevens van het verantwoordelijke bedrijf en van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy.

Meer informatie over de wijze waarop Meta persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de wettelijke basis en verdere informatie over de rechten van de betrokkenen, is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven de gegevens door in het kader van de gedeelde verantwoordelijkheid op basis van de gerechtvaardigde belangen conform art. 6 (1) f AVG.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en informatie over verwerking op basis van modelcontractbepalingen is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Verwijderen/herroepen:

U kunt de tool via de cookie-instellingen deactiveren. Klik hiervoor op de knop "Cookie-instellingen" onderaan op de website.

Levensduur van de cookies: tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt alleen voor cookies die via deze website geplaatst worden).

Wettelijke basis:

Art. 6 (1) a van de AVG (toestemming)

Privacyverklaring Instagram

De privacyverklaring is van toepassing voor de op Instagram onder https://www.instagram.com/wolfcraft_deutschland/ aangeboden informatiedienst op het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

We wijzen u erop dat u deze Instagram-pagina en de bijbehorende functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dat geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. opmerkingen schrijven, delen, beoordelen).

Het vergaren van persoonsgegevens

Als u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram en daarmee ook de daaraan verbonden onderneming Meta onder meer uw IP-adres evenals verdere gegevens die in de vorm van cookies op uw pc te vinden zijn. Deze gegevens worden gebruikt om ons als beheerder van de Instagram-pagina's van statistische gegevens over de gebruikmaking van de Instagram-pagina te voorzien. Nadere toelichtingen hierover stelt Meta onder de volgende link beschikbaar: https://help.instagram.com/ .

Hieronder informeren wij u over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hierbij zijn persoonsgegevens alle gegevens die direct zijn gekoppeld aan uw identiteit. Controleer zorgvuldig welke persoonsgegevens u met ons via Instagram en Meta deelt. Zolang u bij Instagram bent aangemeld met uw account en ons Instagram-profiel bezoekt, kan Instagram dit aan uw Instagram-profiel toewijzen. Wij wijzen er expliciet op, dat Instagram en daarmee Meta de gegevens van gebruikers (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, etc.) opslaat en deze eventueel ook voor zakelijke doeleinden gebruikt. Nadere informatie over de gegevensverwerking van Instagram vindt u in de privacyrichtlijn van Instagram. Het volledige gegevensbeleid van Instagram vindt u onder de volgende link: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

Wij hebben geen invloed op het vergaren en de verdere verwerking van gegevens door Instagram. Verder is het ons niet duidelijk in hoeverre, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre Instagram en Facebook voldoen aan bestaande verwijderingsverplichtingen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven. Als u wilt voorkomen dat Instagram en Facebook persoonlijke gegevens verwerken die u ons heeft verstrekt, neem dan op een andere manier contact met ons op. U vindt al onze contactgegevens in onze colofon.

De in deze context over u vergaarde gegevens worden door Facebook Ireland Ltd. verwerkt en hierbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie verzonden. Welke gegevens Instagram/Meta in handen krijgt en wat hiermee gebeurt, beschrijft Instagram/Meta in algemene vorm in de gegevensverwerkingsrichtlijnen. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over advertenties. Het volledige gegevensbeleid van Instagram vindt u onder de volgende link: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

Op welke manier Instagram & Meta de bij uw bezoek aan Instagram-pagina‘s vergaarde gegevens ten behoeve van eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Instagram-pagina aan afzonderlijke gebruikers worden gekoppeld, hoe lang Instagram & Meta deze gegevens opslaat en of bij een bezoek aan een Instagra-pagina vergaarde gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt door Instagram & Meta niet duidelijk en ondubbelzinnig beantwoord en is ons ook niet bekend.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

wolfcraft GmbH

Contactgegevens van de verantwoordelijke:

Wolffstraße 1, 56746 Kempenich

Telefoon: +49 (0) 2655 510

Elektronisch contactadres van de verantwoordelijke: datenschutz@wolfcraft.com 

Voor zover wij de gegevens die u ons via Facebook/Instagram doorgeeft uitsluitend zelf verwerken. Voor zover de gegevens die u ons via Facebook/Instagram doorgeeft ook of uitsluitend worden verwerkt door Meta, is naast ons ook Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Functionaris gegevensbescherming Facebook

U kunt contact opnemen met de functionarissen voor gegevensbescherming van Meta via het door Meta ter beschikking gestelde contactformulier https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke persoon is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij het bezoeken van een Instagram-pagina wordt het aan uw apparaat toegekende IP-adres aan Instagram/Facebook doorgegeven. Facebook meldt dat dit IP-adres geanonimiseerd (bij "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen gewist wordt. Facebook slaat bovendien gegevens op over de toestellen van de gebruikers (bijv. in het kader van de functie "aanmeldingsnotificatie"); eventueel is Facebook zodoende in staat om IP-adressen aan individuele gebruikers te koppelen. Als u als gebruiker op dit moment bij Instagram aangemeld bent, staat er een cookie op uw apparaat met daarin uw Instagram-kenmerk. Op die manier is Facebook in staat te achterhalen dat u deze pagina bezocht en hoe u de pagina gebruikt heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere pagina‘s van Instagram. Met behulp van in websites geïntegreerde Instagram-knoppen is Facebook in staat om uw bezoek aan deze websites bij te houden en aan uw Instagram-profiel te koppelen. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om speciaal op uw persoonlijkheid afgestemde inhoud en advertenties aan te bieden.

Als u dit wilt verhinderen, dient u zich bij Instagram uit te loggen of de functie "aangemeld blijven" uit te schakelen, de op uw apparaat aanwezige cookies te verwijderen en uw browser te sluiten en opnieuw te openen. Op deze manier worden Instagram-gegevens gewist aan de hand waarvan u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. Zodoende kunt u onze Instagram-pagina bezoeken zonder dat uw kenmerk hieraan gekoppeld wordt. Als u gebruik wilt maken van interactieve functies van de pagina (‘vind ik leuk’, opmerkingen schrijven, delen, bericht verzenden etc.) zal er een aanmeldvenster verschijnen. Als u in een dergelijk geval bent aangemeld, kan Instagram/Facebook u opnieuw als gebruiker herkennen.

Gegevensverwerking als contact wordt opgenomen

Wij verzamelen zelf persoonsgegevens als u bijvoorbeeld via het contactformulier contact met ons opneemt. Op het contactformulier staat vermeld welke gegevens wij verzamelen als via het contactformulier contact wordt opgenomen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden, om contact op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang betreffende het beantwoorden van uw verzoek conform art. 6, paragraaf 1, sub f van de AVG. Als u contact met ons opneemt met het doel een contract af te sluiten, vormt art. 6, lid 1, sub b van de AVG de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. Wij gaan ervan uit dat de afhandeling is voltooid als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende zaak is afgerond.

Gegevensverwerking voor uitvoering van de overeenkomst

Als uw contact via Instagram de basis vormt voor een overeenkomst met ons voor de levering van goederen en/of diensten, verwerken wij de gegevens die u ons in dit kader verstrekt bovendien als volgt in het geval van een overeenkomst:

Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. De wettelijk grondslag voor het doorgeven van de gegevens is hierbij art. 6, paragraaf 1 sub b van de AVG.

Bij overeenkomsten voor de levering van goederen geven wij de door ons in het kader van de overeenkomst verzamelde persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.

Rechten van betrokkenen

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van de betrokkenen (recht op informatie en interventie) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op inzage volgens art. 15 van de AVG;

Recht op rectificatie volgens art. 16 van de AVG;

Recht op gegevenswissing volgens art. 17 van de AVG;

Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 van de AVG;

Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking volgens art. 19 van de AVG;

Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG;

Recht om verleende toestemming in te trekken in volgens art. 7 paragraaf 3 van de AVG;

Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 van de AVG.

 

Recht van bezwaar

Indien wij in het kader van een belangenafweging uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang, heeft u te allen tijde het recht om met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens. Verdere verwerking blijft echter voorbehouden, als we dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen, die uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen dient.

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor directe reclame, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van desbetreffende persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame. U kunt het bezwaar zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens voor directe reclame.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om een overeenkomst na te komen of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag. Als aanbieder van de informatiedienst vergaren en verwerken we bovendien geen gegevens die bij uw gebruik van onze dienst ontstaan. Het volledige gegevensbeleid van Instagram vindt u onder de volgende link: help.instagram.com/519522125107875/

Google Analytics 4

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics 4, een webanalyse-service van Google LLC. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze websites door u mogelijk maken. De via de cookies vergaarde informatie over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie User-ID. Met de User-ID kunnen wij een of meerdere sessies (en de activiteiten binnen deze sessies) aan een unieke permanente ID toewijzen en gebruikersgedrag over verschillende apparaten analyseren.

Bij Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Op basis van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt volgens Google niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag in de vorm van "gebeurtenissen" geregistreerd. Gebeurtenissen kunnen het volgende zijn:

 • Opgevraagde pagina's
 • Eerste bezoek aan de website
 • Start van de sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrolls (altijd wanneer een gebruiker tot het einde van de pagina (90%) scrollt)
 • Klikken naar externe links 
 • Interne zoekbewerkingen
 • Interacties met video’s
 • Gedownloade bestanden
 • Bekeken/aangeklikte reclame
 • Taalinstelling

Bovendien wordt het volgende geregistreerd:

 • Uw locatie (ongeveer, uw regio)
 • Uw IP-adres (in ingekorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de door u gebruikte eindapparaten (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
 • Uw internetaanbieder
 • De Referrer-URL (via welke website/via welk reclamemiddel u op deze website bent gekomen)

Doel van de verwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. De door Google Analytics beschikbaar gestelde rapporten dienen voor de analyse van de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes.

Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als opdrachtverwerker volgens art. 28 van de AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Het kan niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang kunnen verkrijgen tot bij Google opgeslagen gegevens.

Transfer naar derde landen

Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen gegevensbeschermingsniveau is dat overeenkomt met de Europese standaard, hebben we EU-modelcontractbepalingen afgesloten met de dienstverlener om voor een ​​passend niveau van gegevensbescherming te zorgen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Overdracht van gegevens naar de VS en toegang van de Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS gelden momenteel als derde land uit het juridisch oogpunt inzake gegevensbescherming. U heeft daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U heeft mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.

Opslagduur

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan het einde van de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

Wettelijke basis:

Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is uw toestemming volgens art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub a van de AVG [INDIEN RELEVANT: art. 49a van de AVG].

Herroepen

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, door uw cookie-instellingen te openen en daar uw selectie te wijzigen. Klik hiervoor op de knop "Cookie-instellingen" onderaan op de website. De rechtmatigheid op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft daarvan onaangetast.

U kunt de opslag van cookies ook vooraf door een instelling in uw browser-software verhinderen. Als u uw browser zodanig configureert dat alle cookies worden afgewezen, kunnen functies op deze en andere websites ingeperkt zijn. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) én voorkomen dat deze gegevens door Google worden verwerkt, als u:

a. geen toestemming geeft voor cookies of

b. de browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics HIER downloadt en installeert.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming bij Google vindt u onder https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Privacyverklaring voor zakelijke partners en hun contactpersonen

Met deze privacyverklaring voldoet wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich aan de geldende wettelijke informatieplicht conform art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden en overige zakelijke partners. In het onderstaande lichten we derhalve aan de hand van onze privacyverklaring voor u toe, welke persoonsgegevens van we van u op welke manier verwerken. Mocht u daarna nog verdere vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens

Onder de persoonsgegevens vallen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van een koppeling aan een kenmerk zoals een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-kenmerk of één of meer bijzondere kenmerken, die een uiting van de fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens, wettelijke basis

Er is sprake van verwerking van persoonsgegevens bij elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen verrichte handeling of reeks van handelingen waarbij persoonsgegevens een rol spelen. Van gegevensverwerking is bepaaldelijk sprake bij het vergaren, vastleggen, organiseren, schikken, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens conform de in het onderstaande vermelde richtlijnen en voorwaarden in het kader van een geautomatiseerde verwerking op basis van een relevante wettelijke bevoegdheidsgrondslag. Wij verwerken uw gegevens met name voor het vervullen van contracten of daaraan voorafgaande contractuele processen. Indien we gebruik maken van een wettelijke grondslag, is dit in de regel art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub b van de AVG (‘Noodzakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst’).

Wij verwerken de volgende gegevens:

Geïnteresseerden en overige zakelijke partners:

 • Persoons-/contactgegevens (bijv. voornaam, achternaam, eventueel naam maatschappij, adres, mobiel/telefoonnummer, telefax, e-mail)
 • Communicatie in combinatie met correspondentie (e-mails, briefverkeer)

Klanten:

 • Persoons-/contactgegevens (bijv. voornaam, achternaam, eventueel maatschappij, mobiel/telefoonnummer, telefax, e-mail, adres)
 • Contract- en factuurgegevens (bijv. bankgegevens, bestelde goederen, factuurgegevens)
 • Communicatie in combinatie met correspondentie (e-mails, briefverkeer)
 • Kredietrapporten

 

Leveranciers en diensterverleners:

 • Persoons-/contactgegevens (bijv. voornaam, achternaam, mobiel/telefoonnummer, telefax, e-mail, adres)
 • Contract- en factuurgegevens (bijv. bankgegevens, bestelde goederen, factuurgegevens)
 • Communicatie in combinatie met correspondentie (e-mails, briefverkeer)

Met betrekking tot het vervullen van de wettelijke verplichtingen is art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub c AVG relevant als rechtsgrondslag.

Verder kan een gegevensverwerking conform art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG plaatsvinden, als wij hiervoor gerechtvaardigd belang hebben. Een dergelijk gerechtvaardigd belang is altijd aanwezig, als wij een zakelijk, wettelijk of ideëel belang hebben en uw beschermingswaardige belang niet prevaleren.

Uw persoonsgegevens worden, indien geen wettelijke grondslag aanwezig is, verwerkt, als u uw expliciete toestemming conform art. 6, paragraaf 1, lid 1 sub a van de AVG in verbinding met art. 7 van de AVG hiervoor geeft. Het niet afgeven van deze toestemming of het intrekken ervan laat de mogelijk van het teruggrijpen op de wettelijke bevoegdheidsgrondslagen, met name art. 6, paragraaf 1, lid 1 sub b AVG (‘Noodzakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van het contract’), art. 6, paragraaf 1, led 1 sub c van de AVG (‘Wettelijke verplichting’) alsook art. 6, paragraaf 1, lid 1 sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’) met betrekking tot de gegevensverwerking onaangetast. U heeft de mogelijkheid om uw toestemmingsverklaring vrijwillig af te geven. Het niet afgeven van de toestemming of het intrekken ervan heeft voor u geen nadelen. U kunt uw toestemming te allen tijde ter inzage opvragen en te allen tijde via een e-mail of per post aan ons intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de toelaatbaarheid van de tot de intrekking uitgevoerde verwerking. Onze contactgegevens vindt u hierboven.

We maken bij de verwerking van uw gegevens gedeeltelijk gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Deze hebben we zorgvuldig geselecteerd en geïnstrueerd, ze zijn aan onze instructies gebonden en ze worden regelmatig geïnspecteerd. De voorwaarden uit art. 28 van de AVG wordt vervuld.

De ontvangers van de gegevens

Ontvangers van persoonsgegevens zijn dienstverleners resp. aannemers, die wij opdracht geven, bijvoorbeeld datacenterdienstverleners, IT-partners, banken, documentvernietigers etc. en die persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Deze opdrachtverwerkers worden door ons contractueel voor het in acht nemen van het beroepsgeheim alsook voor het in acht nemen van de specificaties van de AVG, met name van art. 28 van de AVG en van de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz), verplicht.

Gegevens over doorgeven aan een derde land

Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde land; derde landen zijn staten die geen lid van de Europese Unie zijn.

Reclame

wolfcraft heeft de intentie de door u verstrekte gegevens resp. door ons verzamelde gegevens bij een bestaande zakelijke relatie eventueel ook voor reclamedoeleinden te verwerken. De wettelijke grondslag is dit geval art. 6, paragraaf 1, lid 1, sub f van de AVG (‘Gerechtvaardigd belang’). Een dergelijk gerechtvaardigd belang is conform de overwegingen van de AVG met name met betrekking tot de directe reclame (overweging 47, lid 7) aanwezig. Onder het begrip directe reclame verstaat men het direct aanspreken van een iemand die om informatie vraagt door een aanbieder, hier door ons, met de doelstelling, de verkoop o.a. van diensten te bevorderen. De reclame vindt plaats via de post, elektronisch (e-mail) sms/mms of via de telefoon. De voorwaarden uit § 7 van de UWG (Duitse wet tegen oneerlijke handelspraktijken) wordt vanzelfsprekend in acht genomen. De reclamemaatregelen hebben met name betrekking op nieuwsbrieven, informatieve brieven, uitnodigingen en aankondigingen voor evenementen van wolfcraft. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De bijbehorende contactgegevens staan ​​hierboven en aan het einde van deze privacyverklaring vermeld. In dit geval worden uw persoonsgegevens niet meer voor reclamedoeleinden verwerkt en uit de reclamedistributielijst gewist.

De duur van de verwerking

Wij slaan persoonsgegevens op volgens een algemeen wisconcept, dat voor ons geldt. Daarna worden persoonsgegevens aan een wis-klasse toegewezen. In deze wis-klasse worden voor persoonsgegevens opslagtermijnen en reglementaire wistermijnen toegewezen. Na aflopen van de reglementaire wistermijnen worden de persoonsgegevens gewist.

De maximale duur van de opslag is ervan afhankelijk, voor welk doeleinde de gegevensverwerking wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht (bijv. bewaarplicht volgens het handels- en belastingrecht conform § 257 HGB, § 147 AO tot tien jaar)

Veiligheid/technische en organisatorische maatregelen

We treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen met inachtneming van de voorschriften van art. 24, 25 en 32 van de AVG om uw persoonsgegevens te behoeden voor verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden en voor misbruik. In dit opzicht houden we ons aan de wettelijke voorschriften betreffende het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens; vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten die een rol spelen bij de verwerking; de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze in het geval van een materieel of technisch incident gauw weer te kunnen herstellen; alsook het opstellen van processen om de werking en doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking moeten waarborgen te controleren, beoordelen en evalueren. Verder houden we ons ook aan de voorschriften van art. 25 van de AVG met betrekking tot de beginselen van ‘privacy by design’ (gegevensbescherming door middel van het ontwerp) en ‘privacy by default’ (gegevensbescherming door middel van privacyvriendelijke standaardinstellingen).

Uw rechten

U geniet het recht om zonder hiervoor te hoeven betalen inlichtingen over uw persoonsgegevens in te winnen (art. 15 AVG), alsook – indien de wettelijke voorwaarden gegeven zijn – het recht op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) van uw gegevens, op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG) evenals een herroepingsrecht tegen de verwerking (art. 21 AVG).

Indien we ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens op het afwegen van belangen beroepen, kunt u beroep aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is om aan een overeenkomst met u te voldoen. Als u een dergelijk beroep geldend maakt, verzoeken we u om aan te geven wat de redenen zijn waarom uw persoonsgegevens niet op de door ons gehanteerde manier verwerkt dienen te worden. Als u een beargumenteerd beroep indient, onderzoeken we het geval en zullen we ofwel de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen dan wel u op onze te beschermen belangen wijzen, met het oog waarop we de verwerking voortzetten.

Voor zover de verwerking op art. 6, lid 1 sub a) AVG (toestemming) of art. 9, lid 2 AVG in combinatie met bijzondere vormen van persoonsgegevens baseert, dus op een toestemming van de betrokkene, informeren wij u dat u het recht heeft de toestemming te allen tijde te herroepen, zonder dat dit de rechtmatigheid die op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking aantast.

Deze rechten kunt u direct tegenover ons of tegenover onze functionaris voor gegevensbescherming geldend maken. De betreffende contactgegevens vindt u hierboven.

U hebt bovendien de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz, Duitsland

Beschikbaar stellen van persoonsgegevens

Ons bedrijf biedt verschillende diensten aan. De basis hiervoor is een tussen u als betrokkene en ons bedrijf gesloten overeenkomst (bijv. koopcontract). Hier bestaat voor u reeds de verplichting bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Dit zijn gegevens die wij nodig hebben om contracten te vervullen (bijv. adres, betalingsgegevens). Als deze gegevens niet ter beschikking worden gesteld, kunnen contracten met ons bedrijf niet worden afgesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Ons bedrijf neemt geen maatregelen betreffende de geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen of betreffende de zogenoemde profileringen (bijv. gegevens over voorkeuren of gedrag van de betrokkene) in de zin van art. 22 AVG.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, met betrekking tot de voornoemde rechten en hoe u deze geldend maakt, of als u opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons of met onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming:

DORNBACH GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

Contactpersoon:

Dhr. dr. Alexander Birkhahn

Tel.: +49 (0) 261 9431 134

Dhr. Rouven Beck

Tel.: +49 (0) 681 89197 1002

E-mail: datenschutz@remove-this.wolfcraft.com