text.skipToContent text.skipToNavigation

Integritetspolicy

 

Innehåll

Allmän integritetspolicy 

Integritetspolicy Facebook

 

Allmän integritetspolicy 

 

Webbplats

Med denna integritetspolicy uppfyller wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: 02655/51 0, e-post: datenschutz@wolfcraft.com (nedan även ”wolfcraft”) sin lagstadgade informationsskyldighet enligt artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med avseende på behandlingen av personuppgifter på vår hemsida. Nedan förklarar vi därför vilka av dina personuppgifter vi behandlar och på vilket sätt. Kontakta oss om du har några frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan och i slutet av detta dokument.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person ses som identifierbar om han eller hon direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom koppling till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsinformation, en nätidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Detta inkluderar exempelvis information som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, dina bankuppgifter och ditt födelsedatum.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker vid varje åtgärd eller uppsättning av åtgärder som utförs i samband med personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller ej. Databehandling sker i synnerhet vid insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning, ändring, inläsning, hämtning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter enligt de bestämmelser och krav som beskrivs nedan inom ramen för automatiserad behandling baserad på en relevant rättslig grund.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22 i GDPR, sker ej.

Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

Om du endast använder webbplatsen i informativt syfte och alltså inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är nödvändiga av tekniska skäl för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet.

– IP-adress

– datum och tid för begäran

– tidszonsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

– innehåll i begäran (konkret sida)

– åtkomststatus/HTTP-statuskod

– överförd datamängd

– den webbplats som begäran kommer ifrån (den hänvisande sidan om tillämpligt)

– operativsystem och dess gränssnitt, bildskärmsupplösning och färgdjup

– typ, språk och version för webbläsaren

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav f i GDPR (”berättigat intresse”).

Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. Då behöver du vanligtvis lämna ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst. Dessa beskriver vi i detta dokument.

Användning av cookies

Utöver de uppgifter som nämns ovan kommer cookies att lagras på din dator när du använder vår webbplats om du ger oss ditt samtycke till det.

Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och tilldelas den webbläsare du använder, och som förser den part som skapar cookien med viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De bidrar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav a i GDPR (”samtycke”).

Du kan välja om du ger oss samtycke för alla cookies, endast för vissa typer av cookies (t.ex. av nödvändighet, för prestanda, funktionalitet, reklam) eller inget samtycke alls. Du kan hantera användningen av icke-systemnödvändiga cookies via vårt cookieverktyg – klicka på knappen ”Cookieinställningar” längst ner på webbplatsen för att göra det.

Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan dessutom när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att skicka ett meddelande i textform (t.ex. via brev, e-post) till de kontaktuppgifter som är angivna ovan utan att det innebär några nackdelar för dig. Vi vill dock uppmärksamma dig på att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats om du inte ger ditt samtycke eller om du återkallar det.

I de följande avsnitten ger vi dig ytterligare information om användningen av cookies, i den mån cookies används.

Detaljerad information finns i vår cookiepolicy som du kommer åt på https://www.wolfcraft.com/en/cookie-richtlinien/.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, alltså textfiler som sparas på din dator, för att kunna analysera hur webbplatsen används.

Cookies skapas endast om du samtycker till det. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav a i GDPR (”samtycke”). Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan utan att det innebär några nackdelar för dig: klicka på knappen ”Cookieinställningar” längst ner på denna sida för att göra det. 

Google behandlar även dina personuppgifter i USA. Innan du ger ditt samtycke enligt artikel 49.1 bokstav a i GDPR vill vi i synnerhet påpeka att det i USA, förutsatt att det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, kanske inte finns en adekvat dataskyddsnivå, eftersom dataskyddslagarna inte uppfyller kraven i GDPR, och i synnerhet de registrerades rättigheter kanske inte kan upprätthållas.

De uppgifter om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på webbplatsen förkortar dock Google din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan överföringen genomförs. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda dessa uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla webbplatsoperatören andra tjänster som rör användning av webbplatsen och Internet.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter som Google har.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Det innebär att IP-adresser behandlas i förkortad form, vilket gör att de inte kan kopplas till en specifik person. Om de uppgifter som samlats in om dig kopplas till en person utesluts detta med en gång och personuppgifterna raderas omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet kunna förbättra användningen av vår webbplats. Med hjälp av denna statistik kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer intressant för dig som användare. 

Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/se.html, översikt över dataskydd: https://policies.google.com/, samt integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss. De enda obligatoriska uppgifterna är ditt namn och din e-postadress. Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna svara på din förfrågan. Om du vill kan du lämna ytterligare personuppgifter (t.ex. behöver vi ditt telefonnummer om du vill att vi ska ringa upp dig, och om du vill att vi ska skicka informationsmaterial till dig per post behöver vi din adress). Vi sparar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål. Vi raderar de uppgifter som vi får i samband med detta när vi inte längre har behov av att lagra dem, eller begränsar behandlingen om det finns rättsliga skyldigheter att lagra uppgifterna.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav f i GDPR (”berättigat intresse”).

Integrering av YouTube-videor

Vi har integrerat YouTube-videor i vårt onlineutbud, som lagras på www.YouTube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Alla dessa är integrerade i det ”utökade dataskyddsläget”, vilket innebär att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som nämns i ”Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats”. Vi kan inte påverka denna dataöverföring.

Ovanstående sker endast om du samtycker till det. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav a i GDPR (”samtycke”). Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan utan att det innebär några nackdelar för dig: klicka på knappen ”Cookieinställningar” längst ner på denna sida för att göra det. 

YouTube behandlar även dina personuppgifter i USA. Innan du ger ditt samtycke enligt artikel 49.1 bokstav a i GDPR vill vi i synnerhet påpeka att det i USA, förutsatt att det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, kanske inte finns en adekvat dataskyddsnivå, eftersom dataskyddslagarna inte uppfyller kraven i GDPR, och i synnerhet de registrerades rättigheter kanske inte kan upprätthållas.

När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns ovan i avsnittet ”Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats” i denna integritetspolicy. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du har loggat in på eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att en koppling görs med din YouTubeprofil måste du logga ut innan du trycker på knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem i reklam- och marknadsundersökningssyfte och/eller för att utforma sin webbplats på ett behovsanpassat sätt. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att kunna tillhandahålla behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men för att utöva denna rättighet behöver du kontakta YouTube.

Mer information om datainsamlingens och databehandlingens syfte och omfattning finns i YouTubes integritetspolicy. Där finns även mer information om dina rättigheter och dina inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Användning av insticksprogram för sociala medier

Vi använder inga insticksprogram för sociala medier.

På vår webbplats hittar du endast länkar till våra sidor på: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest och LinkedIn.

Mer information om syftet med och omfattningen av leverantörens datainsamling och databehandling när du går in på dennes webbplats finns nedan i integritetspolicyn för respektive leverantör. Där finns även mer information om dina rättigheter i detta avseende och dina inställningsmöjligheter för att skydda din integritet.

Leverantörernas adresser och webbadresser samt deras dataskyddsmeddelanden:

YouTube: operatör är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornien 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/;

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer information om datainsamlingen: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webbplats: https://www.instagram.com; integritetspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; integritetspolicy https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; webbplats: https://www.linkedin.com; integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Integrering av Google Maps

På denna webbplats använder vi Google Maps från Google. Det gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

Ovanstående sker endast om du samtycker till det. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav a i GDPR (”samtycke”). Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan utan att det innebär några nackdelar för dig: klicka på knappen ”Cookieinställningar” längst ner på denna sida för att göra det. 

Google behandlar även dina personuppgifter i USA. Innan du ger ditt samtycke enligt artikel 49.1 bokstav a i GDPR vill vi i synnerhet påpeka att det i USA, förutsatt att det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, kanske inte finns en adekvat dataskyddsnivå, eftersom dataskyddslagarna inte uppfyller kraven i GDPR, och i synnerhet de registrerades rättigheter kanske inte kan upprätthållas.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i avsnittet ”Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats” i denna integritetspolicy. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du har loggat in på eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att en koppling görs med din Googleprofil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem i reklam- och marknadsundersökningssyfte och/eller för att utforma sin webbplats på ett behovsanpassat sätt. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att kunna tillhandahålla behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men för att utöva denna rättighet behöver du kontakta Google.

Mer information om datainsamlingens och databehandlingens syfte och omfattning finns i leverantörens integritetspolicyer. Där finns även mer information om dina rättigheter i detta avseende och dina inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv;

Användargenererat innehåll

Med ett motsvarande samtycke enligt artikel 6.1 mening 1 bokstav a i GDPR tillsammans med artikel 7 i GDPR behandlar vi videor och foton där du kan ses inom ramen för så kallat användargenererat innehåll.

Om information om din etniska bakgrund, din religion eller din hälsa (t.ex. hudfärg, huvudbonad, glasögon) framgår av videon eller fotot gäller ditt samtycke även för den informationen. Information på Internet finns tillgänglig över hela världen och kan hittas med hjälp av sökmotorer och kopplas till annan information, och på så sätt kan personlighetsprofiler om dig skapas. Information som läggs ut på Internet, inklusive videor och foton, kan enkelt kopieras och spridas vidare. Det finns särskilda arkiveringstjänster vars syfte är att permanent dokumentera webbplatser vid vissa tidpunkter. Detta kan leda till att information som lagts upp på Internet fortfarande kan hittas även efter att den har raderats på den ursprungliga webbplatsen.

Detta beviljande av rättigheter sker utan ersättning och omfattar även rätten att redigera videorna och fotona.

Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan dessutom när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att skicka ett meddelande i textform (t.ex. via brev eller e-post) till de kontaktuppgifter som är angivna nedan utan att det innebär några nackdelar för dig. Foton som du kan kännas igen på och som huvudsakligen bara visar dig tas då bort omedelbart och kommer inte att användas för nytt (digitalt) tryckt material. Om du syns på fotot tillsammans med andra personer behöver fotot inte tas bort, utan det räcker att du med omedelbar verkan inte längre kan kännas igen på fotot (t.ex. genom pixling). Om du är avbildad på fotot tillsammans med andra personer och vi inte använder oss av pixling utan vill byta ut fotot mot ett annat foto (t.ex. för att fotot har en särskild betydelse för webbplatsen osv.) uppgår tidsfristen för att byta ut fotot till en månad. När det gäller tryckta medier och digitalt publicerade publikationer och videor raderas personuppgifterna först vid nästa nyframställning.

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google. Google Tag Manager är en lösning som gör att marknadsförare kan hantera webbtaggar via ett gränssnitt. Själva Tool Tag Manager-verktyget (som implementerar taggarna) är en cookielös domän som inte samlar in några personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om inaktivering har ställts in på domän- eller cookienivå gäller det för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Cookies skapas endast för Googleapplikationer om du samtycker till det. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav a i GDPR (”samtycke”). Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan utan att det innebär några nackdelar för dig: klicka på knappen ”Cookieinställningar” längst ner på denna sida för att göra det.

Google behandlar även dina personuppgifter i USA. Innan du ger ditt samtycke enligt artikel 49.1 bokstav a i GDPR vill vi i synnerhet påpeka att det i USA, förutsatt att det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, kanske inte finns en adekvat dataskyddsnivå, eftersom dataskyddslagarna inte uppfyller kraven i GDPR, och i synnerhet de registrerades rättigheter kanske inte kan upprätthållas.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Tag Manager är artikel 6.1 mening 1 bokstav f i GDPR (”berättigat intresse”).

Jobbansökan

Om du söker jobb hos oss behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kontrollera om vi vill inleda och genomföra ett anställningsförhållande med dig.

Under ansökningsprocessen lagras utöver din titel, ditt efternamn och förnamn även vanliga korrespondensuppgifter som postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom registreras ansökningshandlingar som personligt brev, meritförteckning, yrkes-, utbildnings- och vidarebildningskvalifikationer samt referenser från arbetsgivare.

De uppgifter som har skickats till oss och som du har angivit behandlas i regel endast fram till beslutet om anställning, om det inte leder till att något anställningsförhållande upprättas. Uppgifterna raderas fyra månader efter det att vi har skickat ett avslag på ansökan eller returnerat ansökningshandlingarna till sökanden.

Uppgifter lagras endast i en sökandepool om du uttryckligen ger oss samtycke till det. Lagringen sker under högst två år. Att lämna samtycke är frivilligt. Du kan avstå från det utan att ange skäl och utan att drabbas av några nackdelar. Du kan dessutom när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att skicka ett meddelande i textform (t.ex. via brev, e-post) till de kontaktuppgifter som är angivna ovan utan att det innebär några nackdelar för dig.

Om vi ingår ett anställningsförhållande med dig behandlas de uppgifter som du har lämnat till oss i syfte att upprätta, genomföra och eventuellt avsluta anställningsförhållandet.

Uppgifterna kan behandlas för statistiska ändamål (t.ex. rapportering). Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda personer.

Den rättsliga grunden är § 26 i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, ”BDSG”) (§ 26.8.2 BDSG).

Behandlingens varaktighet

Den maximala lagringstiden beror på i vilket syfte databehandlingen sker. Lagringstiden beror i synnerhet på hur länge lagringen är nödvändig för att uppfylla syftet. Uppgifterna behandlas dessutom för att uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. skyldigheter att lagra uppgifterna ur handels- och skattesynpunkt i upp till tio år enligt § 257 i den tyska handelsbalken (Handelsgesetzbuch,”HGB”) och § 147 i den tyska skattelagen (Abgabenordnung ”AO”)).

Mottagare av uppgifterna

Vi överför dina uppgifter till specialiserade avdelningar inom wolfcraft om det behövs.

Dina personuppgifter kan överföras till företag inom wolfcraft-gruppen om det behövs för att kunna fullgöra avtalsförhållandet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 bokstav b i GDPR (”nödvändighet för fullgörande av avtal”).

Den rättsliga grunden för ytterligare dataöverföring inom wolfcraft-gruppen är artikel 6.1 mening 1 bokstav f i GDPR (”berättigat intresse”). Enligt detta är databehandlingen laglig om den är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra berättigade intressen, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter väger tyngre. I beaktandesats 48 av dataskyddsförordningens beaktandesatser fastställs det berättigade intresset för överföring inom en företagsgrupp. Enligt detta ska överföringen inom en företagsgrupp för interna administrativa ändamål i samband med behandlingen av kunduppgifter betraktas som ett berättigat intresse för oss i enlighet med artikel 6.1 mening 1 bokstav f GDPR.

Vi använder delvis externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet. Alla krav i artikel 28 i GDPR beaktas.

Plats för databehandlingsåtgärderna

All behandling av dina personuppgifter sker antingen i Tyskland eller i Europeiska unionens medlemsstater. Vi överför inte dina personuppgifter till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater (så kallade tredjeländer) eller till andra internationella organisationer om inte annat anges i detta dokument.

Om vi överför personuppgifter till tjänsteleverantörer utanför EU sker detta endast om EU-kommissionen har bekräftat att tredjelandet har en tillräcklig dataskyddsnivå eller om det finns andra tillräckliga dataskyddsgarantier (t.ex. bindande företagsbestämmelser rörande dataskydd eller ett avtal om EU-kommissionens standardavtalsklausuler) eller om den registrerade har lämnat samtycke (artikel 44 och följande i GDPR).

Säkerhet/tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder med beaktande av kraven i artikel 24, 25 och 32 i GDPR för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av obehöriga personer och mot missbruk.

Vi uppfyller de rättsliga kraven på pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, på konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, på personuppgifternas tillgänglighet och förmågan att snabbt återställa dem vid en fysisk eller teknisk incident, samt på inrättandet av förfaranden för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

Vi uppfyller dessutom kraven i artikel 25 i GDPR med avseende på principerna om ”privacy by design” (dataskydd genom teknisk design) och ”privacy by default” (dataskydd genom dataskyddsvänliga standardinställningar).

Dina rättigheter

Du har rätt till att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter och, om de rättsliga kraven uppfylls, rätt till rättelse, blockering och radering av dina uppgifter samt rätt till begränsning av behandlingen, dataportabilitet och rätt till invändningar.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig. När du gör en sådan invändning ber vi dig förklara varför vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Om du lägger fram en motiverad invändning ser vi över situationen och slutar antingen med eller anpassar databehandlingen eller anger de tvingande berättigade skäl som ligger till grund för att vi kommer att fortsätta med behandlingen.

Du har även möjlighet att lämna ett klagomål hos en behörig tillsynsmyndighet (t.ex. Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz – dataskyddsombudsmannen för delstaten Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Kontakta oss eller vårt externa dataskyddsombud vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter, om de ovannämnda rättigheterna och deras utövande, eller för att lämna förslag:

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-post: datenschutz@wolfcraft.com   

Tel.: 0261 9431-434

 

Uppdaterad: augusti 2020 

Det är den senaste versionen av detta dokument som gäller.

 

 

 

Integritetspolicy Facebook

 

Med denna integritetspolicy uppfyller wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: 02655/51 0, e-post: datenschutz@wolfcraft.com (nedan även ”wolfcraft”) sin lagstadgade informationsskyldighet enligt artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med avseende på behandlingen av personuppgifter på vår Facebooksida. Nedan förklarar vi därför vilka av dina personuppgifter vi behandlar och på vilket sätt. Kontakta oss om du har några frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan och i slutet av detta dokument.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person ses som identifierbar om han eller hon direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom koppling till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsinformation, en nätidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Detta inkluderar exempelvis information som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, dina bankuppgifter och ditt födelsedatum.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker vid varje åtgärd eller uppsättning av åtgärder som utförs i samband med personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller ej. Databehandling sker i synnerhet vid insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning, ändring, inläsning, hämtning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter enligt de bestämmelser och krav som beskrivs nedan inom ramen för automatiserad behandling baserad på en relevant rättslig grund.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22 i GDPR, sker ej.

Databehandling på vår Facebooksida

På sin Facebooksida använder wolfcraft den tekniska plattformen och tjänster från Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Observera att du använder denna Facebooksida och dess funktioner på eget ansvar. Detta gäller i synnerhet vid användning av interaktiva funktioner (t.ex. att skriva kommentarer, dela och betygsätta). Den information som finns på denna sida hittar du även på vår webbplats www.wolfcraft.de.

Ansvarig part enligt artikel 4.7 i GDPR är wolfcraft som operatör av Facebooksidan och Facebook Ireland Ltd. som gemensamt ansvarig part enligt artikel 26 i GDPR. Avtalet om vårt gemensamma ansvar hittar du på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Därefter tar Facebook Ireland Ltd. på sig huvudansvaret i enlighet med kraven i GDPR för behandlingen av Insights-data och kommer att uppfylla alla skyldigheter i GDPR vad gäller behandlingen av Insights-data (bland annat artiklarna 12 och 13 i GDPR (”informationsskyldigheter”), artiklarna 15–22 i GDPR (”den registrerades rättigheter”) och artiklarna 32–34 i GDPR (”tekniska och organisatoriska åtgärder”)).

När du besöker vår Facebooksida samlar Facebook bland annat in din IP-adress och annan information som finns på din dator i form av cookies. Dessa cookies har inte skapats av oss. Denna information används för att vi, Facebooksidans operatörer, ska få statistisk information om hur Facebooksidan används. Facebook har mer detaljerad information om detta på följande länk: facebook.com/help/pages/insights

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 mening 1 bokstav f i GDPR (”berättigat intresse”).

De uppgifter som samlas in om dig i samband med detta behandlas av Facebook och kan komma att överföras till länder utanför Europeiska unionen. Facebook ger en övergripande beskrivning av vilken information som Facebook mottar och hur den används i sina riktlinjer för dataanvändning. Där finns även information om hur man kontaktar Facebook och om inställningsmöjligheterna för annonser. Du hittar Facebooks fullständiga datapolicy på följande länk: https://www.facebook.com/about/privacy

På vilket sätt Facebook använder uppgifter från besök på Facebooksidor för egna ändamål, i vilken utsträckning aktiviteter på Facebooksidan kopplas till enskilda användare, hur länge Facebook lagrar dessa uppgifter och om uppgifter från ett besök på Facebooksidan överförs till tredje part, anges inte klart och tydligt av Facebook och är alltså inget vi känner till.

När du går in på en Facebooksida överförs den IP-adress som tilldelats din slutenhet till Facebook. Enligt Facebook anonymiseras dessa IP-adresser (för ”tyska” IP-adresser) och raderas de efter 90 dagar.

Facebook lagrar dessutom information om användarnas slutenheter (t.ex. inom ramen för funktionen ”inloggningsmeddelande”), vilket eventuellt kan göra det möjligt för Facebook att koppla IP-adresser till enskilda användare.

Om du för närvarande är inloggad på Facebook som användare finns en cookie med din Facebookidentitet på din slutenhet. Det gör det möjligt för Facebook att spåra att du har besökt den här sidan och hur du har använt den. Detta gäller även för alla andra Facebooksidor. Dessa cookies har inte skapats av oss.

Via Facebookknappar som är inbäddade på webbplatser kan Facebook registrera dina besök på de webbplatserna och koppla dem till din Facebookprofil. Utifrån de uppgifterna kan du erbjudas innehåll eller reklam i anpassad form.

Om du vill undvika det bör du logga ut från Facebook eller inaktivera funktionen ”förbli inloggad”, radera de cookies som finns på din enhet samt stänga och starta om din webbläsare.

På så sätt raderas Facebookuppgifter som kan användas för en omedelbar identifiering av dig. Då kan du använda vår Facebooksida utan att din Facebookidentitet avslöjas.

När du använder interaktiva funktioner på webbplatsen (gilla, kommentera, dela, meddelanden osv.) visas en inloggningsskärm för Facebook. Efter att du har loggat in kan du återigen identifieras som en specifik användare av Facebook.

Information om hur du hanterar eller raderar uppgifter som finns om dig hittar du på de följande Facebook-supportsidorna: facebook.com/about/privacy

Vi kan även samla in och behandla personuppgifter från dig för att genomföra vinstspel. I detta fall är den rättsliga grunden artikel 6.1 mening 1 bokstav b i GDPR (”fullgörande av avtal”). Dessa uppgifter krävs för att avtalet om vinstspelet ska kunna ingås. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå ett avtal med dig om vinstspel.

Som leverantör av informationstjänsten samlar vi inte in och behandlar inte några ytterligare uppgifter rörande din användning av vår tjänst.

Ytterligare information om Facebook och andra sociala nätverk och om hur du kan skydda dina uppgifter finner du även på youngdata.de.

Databehandlingens varaktighet

Den maximala längden under vilken vi behandlar uppgifterna beror på i vilket syfte uppgifterna behandlas. Lagringstiden beror i synnerhet på hur länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla syftet. De lagstadgade lagringsskyldigheterna påverkas inte av det.

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan komma att överföra personuppgifter internt till specialiserade avdelningar om det behövs. Ingen överföring kommer att ske utöver de överföringar som beskrivs ovan.

Plats för databehandlingsåtgärderna

All behandling av dina personuppgifter sker i princip antingen i Tyskland eller i Europeiska unionens medlemsstater. Vi överför inte dina personuppgifter till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater (så kallade tredjeländer) eller till andra internationella organisationer om inte annan avvikande information har angivits ovan i denna integritetspolicy med avseende på Facebook.

Säkerhet/tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder inom vårt ansvarsområde med beaktande av kraven i artikel 24, 25 och 32 i GDPR för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av obehöriga personer och mot missbruk. Vi uppfyller de rättsliga kraven på pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, på konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, på personuppgifternas tillgänglighet och förmågan att snabbt återställa dem vid en fysisk eller teknisk incident, samt på inrättandet av förfaranden för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

Vi uppfyller dessutom kraven i artikel 25 i GDPR med avseende på principerna om ”privacy by design” (dataskydd genom teknisk design) och ”privacy by default” (dataskydd genom dataskyddsvänliga standardinställningar).

Dina rättigheter

Du har rätt till att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter och, om de rättsliga kraven uppfylls, rätt till rättelse, blockering och radering av dina uppgifter samt rätt till begränsning av behandlingen, dataportabilitet och rätt till invändningar.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig. När du gör en sådan invändning ber vi dig förklara varför vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Om du lägger fram en motiverad invändning ser vi över situationen och slutar antingen med eller anpassar databehandlingen eller anger de tvingande berättigade skäl som ligger till grund för att vi kommer att fortsätta med behandlingen.

Du har även möjlighet att lämna ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten (t.ex. Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz – dataskyddsombudsmannen för delstaten Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Kontakta oss eller vårt externa dataskyddsombud vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter, om de ovannämnda rättigheterna och deras utövande, eller för att lämna förslag:

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-post: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: 0261 9431-434

 

Uppdaterad: januari 2020

Det är den senaste versionen av detta dokument som gäller.