text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Obsah

 

Všeobecné vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov facebook

 

 

Všeobecné vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 

Domovská stránka

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov si spoločnosť wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: 02655/51 0, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (ďalej označovaná aj ako „wolfcraft“) spĺňa svoju existujúcu zákonnú informačnú povinnosť podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorá sa týka spracúvania osobných údajov na našej domovskej stránke. V nasledujúcom texte vysvetľujeme preto, ktoré vaše osobné údaje a akým spôsobom spracúvame. V prípade ďalších otázok sa na nás obráťte. Naše kontaktné údaje sú uvedené vyššie, ako aj na konci tohto dokumentu.

Osobné údaje

Osobné údaje sú vymedzené ako akákoľvek informácia, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, ako je napr. meno, identifikačnému číslu, lokalizačným údajom, online identifikátoru alebo k jednému či viacerým atribútom, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Patria sem napríklad informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie alebo dátum narodenia.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Spracúvanie údajov je predovšetkým získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame podľa nižšie uvedených predpisov a požiadaviek v rámci automatizovaného spracúvania založeného na príslušnom právnom splnomocňujúcom podklade.

Nevykonávame automatizované rozhodovanie v jednotlivom prípade vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Zber osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

Pokiaľ využívate webovú stránku iba informatívne, tzn. že sa nezaregistrujete, ani nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré odošle váš prehliadač na náš server. Ak si chcete prezerať našu webovú stránku, zhromažďujeme predovšetkým nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás potrebné z technických dôvodov na účely zobrazenia našej webovej stránky a zaručenia stability a bezpečnosti.

– IP adresa,

– dátum a čas požiadavky,

– rozdiel časových zón vzhľadom na greenwichský čas (GMT),

– obsah požiadavky (konkrétna stránka),

– stav prístupu/stavový kód HTTP,

– práve prenášané množstvo dát,

– webová stránka, z ktorej požiadavka prichádza (predchádzajúca navštívená stránka, ak sa uvádza),

– operačný systém a jeho ovládacie rozhranie, rozlíšenie obrazovky a hĺbka farieb,

– typ, jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („oprávnený záujem“).

Okrem čisto informačného využitia našich webových stránok ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. Na tento účel nám musíte spravidla poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré použijeme na poskytnutie príslušnej služby. Predstavíme vám ich v tomto dokumente.

Použitie súborov cookie

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú vo vašom počítači súbory cookie, ak nám na to dáte svoj súhlas.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk, ktorý je priradený k vami používanému prehliadaču, a prostredníctvom ktorých sa na miesto, ktoré súbor cookie nastaví, odosielajú určité informácie. Súbory cookie nemôžu spúšťať žiadne programy, ani preniesť na váš počítač vírusy. Slúžia na to, aby bola ponuka na internete pre používateľa celkovo jednoduchšia a efektívnejšia.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („súhlas“).

Môžete rozlišovať, či nám udelíte súhlas pre všetky súbory cookie, len vzhľadom na určité druhy súborov cookie (napríklad potreba, výkon, funkčnosť, reklama) alebo nám neudelíte žiaden súhlas. Používanie súborov cookie, ktoré sú kriticky dôležité pre systém, môžete ovládať prostredníctvom nášho nástroja Cookie Tool – kliknite na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ na konci webovej stránky.

Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek textovou formou (napr. listom, e-mailom) na vyššie uvedené kontaktné údaje s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie. Upozorňujeme vás však na to, že v prípade neudelenia súhlasu, resp. v prípade jeho odvolania nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie uvádzame v nasledujúcich odsekoch.

Podrobné informácie nájdete okrem toho v našej smernici o súboroch cookie, ktorú si môžete zobraziť prostredníctvom nasledujúceho odkazu https://www.wolfcraft.com/en/cookie-richtlinien/.

Používanie Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky.

Súbory cookie sa nastavia len vtedy, keď nám k tomu dáte svoj súhlas. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („súhlas“). Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie – kliknite na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ na konci tejto stránky. 

Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA. Pred udelením súhlasu podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vás upozorňujeme predovšetkým na to, že v USA bez rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk nemusí existovať zodpovedajúca úroveň ochrany údajov, pretože zákony o ochrane údajov nezodpovedajú požiadavkám všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a že zvlášť nemusí byť možné vymáhať práva dotknutých subjektov.

Súbormi cookie získavané informácie o vašom využívaní týchto webových stránok sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Pokiaľ však na týchto webových stránkach dôjde k aktivácii anonymizácie IP adresy, bude vaša IP adresa v členských štátoch Európskej únie alebo v ostatných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skrátená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA prenášaná celá IP adresa a až tam je skracovaná. Na objednávku prevádzkovateľa týchto webových stránok bude spoločnosť Google používať informácie na to, aby vyhodnocovala, ako využívate webové stránky, zostavovala prehľady webových aktivít a poskytovala prevádzkovateľovi stránok ďalšie služby spojené s využívaním webových stránok a internetu.

IP adresa, ktorú váš prehliadač sprostredkuje nástroju Google Analytics, nebude zlúčená s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Táto webová stránka využíva nástroj Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. Vďaka tomu sú IP adresy spracovávané už skrátené a je tak možné vylúčiť prepojenie s konkrétnou osobou. Pokiaľ je možné vaše údaje prepojiť s vašou osobou, bude takéto prepojenie teda okamžite zakázané a tieto osobné údaje budú okamžite vymazané.

Nástroj Google Analytics využívame na to, aby sme analyzovali používanie našich webových stránok a pravidelne ich vylepšovali. Vďaka získaným štatistikám môžeme zlepšovať našu ponuku a zatraktívňovať ju pre vás ako používateľa. 

Informácie o poskytovateľovi, ktorý je treťou stranou: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Používateľské podmienky: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html, informácie o ochrane údajov: https://policies.google.com/, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Kontaktovanie

Keď nás kontaktujete e-mailom, budeme spracúvať údaje, ktoré nám poskytnete. Povinnými údajmi sú len meno a e-mailová adresa. Tieto údaje sú nutné na to, aby sme na vašu požiadavku mohli zodpovedajúcim spôsobom odpovedať. Pokiaľ budete chcieť, môžete dobrovoľne poskytnúť ďalšie osobné údaje (napríklad pri požiadavke na spätný telefónny rozhovor budeme potrebovať vaše telefónne číslo a ak si prajete zasielať informačné materiály poštou, budeme potrebovať vašu adresu). Vaše osobné údaje ukladáme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a vyhovieť vašim požiadavkám. Takto vytvorené údaje vymažeme, akonáhle už nebude ich uloženie potrebné, alebo obmedzíme ich spracovanie, ak budú existovať zákonné požiadavky na ich uchovávanie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („oprávnený záujem“).

Pripojenie videí na YouTube

Do svojej online ponuky sme vložili videá na YouTube, ktoré sú uložené na adrese www.YouTube.com a ktoré je možno prehrať priamo na našich webových stránkach. Všetky tieto videá sú pripojené v „režime rozšírenej ochrany údajov“, to znamená, že ak si videá neprehráte, neprenesú sa od vás ako používateľa na YouTube žiadne údaje. Až pri prehraní videí sa prenesú osobné údaje, ktoré sú uvedené v časti „Zber osobných údajov pri návšteve našich webových stránok“. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

K vyššie uvedenému dôjde len vtedy, keď nám k tomu udelíte súhlas. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („súhlas“). Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie – kliknite na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ na konci tejto stránky. 

Spoločnosť YouTube spracúva vaše osobné údaje aj v USA. Pred udelením súhlasu podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vás upozorňujeme predovšetkým na to, že v USA bez rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk nemusí existovať zodpovedajúca úroveň ochrany údajov, pretože zákony o ochrane údajov nezodpovedajú požiadavkám všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a že zvlášť nemusí byť možné vymáhať práva dotknutých subjektov.

Návštevou webovej stránky získa spoločnosť YouTube informáciu o tom, že ste otvorili príslušnú podstránku našich webových stránok. Okrem toho budú prenesené osobné údaje, ktoré sú uvedené vyššie v časti „Zber osobných údajov pri návšteve našich webových stránok“. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či spoločnosť YouTube poskytuje používateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo či používateľský účet neexistuje. Pokiaľ ste prihlásení do svojho účtu Google, budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Pokiaľ si neželáte prepojenie so svojím profilom na YouTube, musíte sa pred stlačením tlačidla odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskum trhu alebo návrh svojich webových stránok podľa potrieb používateľov. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva predovšetkým (a to aj pri neprihlásených používateľoch) na ponúkanie reklamy podľa potrieb používateľov a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Proti vytváraniu týchto používateľských profilov máte právo vzniesť námietku, pričom na jej uplatnenie sa musíte obrátiť na spoločnosť YouTube.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu a spracúvania údajov prostredníctvom služby YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Nájdete tam aj ďalšie informácie o svojich právach a o možnostiach nastavení ochrany vášho súkromia: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy

Použitie doplnkov sociálnych médií

Nepoužívame žiadne doplnky sociálnych médií.

Na našej stránke nájdete len odkazy na naše prezentovanie na sociálnych médiách: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu a spracúvania údajov poskytovateľom pri návšteve jeho webových stránok nájdete nižšie vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Nájdete tam aj ďalšie informácie o svojich súvisiacich právach a možnostiach nastavení ochrany vášho súkromia.

Adresy poskytovateľov a adresy URL s ich informáciami o zásadách ochrany osobných údajov:

YouTube: prevádzkovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/;

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie o zbere údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webová stránka: https://www.instagram.com; vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko; vyhlásenie o ochrane osobných údajov https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko; webová stránka: https://www.linkedin.com; vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pripojenie obsahu Google Maps

Tieto webové stránky využívajú ponuku služieb Google Maps od spoločnosti Google. Môžeme vám tak priamo na webových stránkach zobrazovať interaktívne mapy a umožniť vám pohodlné používanie ich funkcií.

K vyššie uvedenému dôjde len vtedy, keď nám k tomu udelíte súhlas. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („súhlas“). Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie – kliknite na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ na konci tejto stránky. 

Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA. Pred udelením súhlasu podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vás upozorňujeme predovšetkým na to, že v USA bez rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk nemusí existovať zodpovedajúca úroveň ochrany údajov, pretože zákony o ochrane údajov nezodpovedajú požiadavkám všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a že zvlášť nemusí byť možné vymáhať práva dotknutých subjektov.

Návštevou webovej stránky získa spoločnosť Google informáciu o tom, že ste otvorili príslušnú podstránku našich webových stránok. Okrem toho budú prenesené údaje, ktoré sú uvedené vyššie v časti „Zber osobných údajov pri návšteve našich webových stránok“ tohto vyhlásenia. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo či používateľský účet neexistuje. Pokiaľ ste prihlásení do svojho účtu Google, budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Pokiaľ si neželáte prepojenie so svojím profilom na Google, musíte sa pred stlačením tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskum trhu alebo návrh svojich webových stránok podľa potrieb používateľov. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva predovšetkým (a to aj pri neprihlásených používateľoch) na ponúkanie reklamy podľa potrieb používateľov a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Proti vytváraniu týchto používateľských profilov máte právo vzniesť námietku, pričom na jej uplatnenie sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu a spracúvania údajov poskytovateľom nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov tohto poskytovateľa. Nájdete tam aj ďalšie informácie o svojich súvisiacich právach a možnostiach nastavení ochrany vášho súkromia:  https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy;

Obsah vytváraný používateľom

S príslušným súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvame videá a fotografie, na ktorých ste vidieť, v rámci tzv. obsahu vytváraného používateľom.

Pokiaľ videá alebo fotografie poskytujú informácie o vašom etnickom pôvode, náboženstve alebo zdraví (napr. farba pleti, pokrývka hlavy, okuliare), vzťahuje sa váš súhlas aj na tieto údaje. Informácie na internete sú prístupné na celom svete a dajú sa vyhľadávať pomocou vyhľadávačov a spájať s inými informáciami, z čoho sa za určitých okolností dajú vytvoriť vaše profily osobnosti. Informácie zverejnené na internete, vrátane videí a fotografií, možno bez problémov kopírovať a ďalej rozširovať. Existujú špecializované archivačné služby, ktorých cieľom je trvale dokumentovať stav určitých webových stránok v určitým termínoch. To môže viesť k tomu, že informácie zverejnené na internete bude stále možné nájsť aj po ich vymazaní na pôvodnej stránke.

Tieto práva sa poskytujú bez odplaty a zahŕňajú aj právo na spracovávanie videí a fotografií.

Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek textovou formou (napr. listom alebo e-mailom) na nižšie uvedené kontaktné údaje s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie. Fotografie, na ktorých vás možno rozpoznať a ktoré zobrazujú v zásade len vás, budú následne bezodkladne odstránené a už nebudú použité pre nové (digitálne) tlačoviny. Pokiaľ ste na fotografii zobrazení spoločne s ďalšími osobami, nemusí byť fotografia odstránená, ale postačí, ak na nej bude bezodkladne vykonaná úprava znemožňujúca vaše rozpoznanie (napr. pixelizáciou). Pokiaľ ste boli na fotografii zobrazení spoločne s ďalšími osobami a my nevyužijeme možnosť pixelizácie, ale budeme ju chcieť nahradiť priamo novou fotografiou (napr. pretože fotografia má pre webovú stránku zvláštny význam atď.), je lehota na výmenu fotografie jeden mesiac. V prípade tlačených médií, digitálne zverejnených publikácií a videí sa osobné údaje odstránia až pri vytvorení nasledujúceho vyhotovenia kópie.

Google Tag Manager

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Tag Manager od spoločnosti Google. Google Tag Manager je riešením, ktoré umožňuje obchodníkom spravovať značky (tagy) webových stránok z jedného rozhrania. Samotný nástroj Tag Manager (ktorý implementuje tagy) je doménou bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Nástroj zaisťuje spustenie iných tagov, ktoré môžu za určitých okolností zhromažďovať vaše údaje. Nástroj Google Tag Manager nemá k týmto dátam prístup. Ak bola na úrovni domény alebo súborov cookie vykonaná deaktivácia, zostane v platnosti pre všetky sledovacie tagy implementované nástrojom Google Tag Manager.

Súbory cookie sa pre aplikácie Google ukladajú len vtedy, keď nám k tomu dáte súhlas. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („súhlas“). Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie – kliknite na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ na konci tejto stránky.

Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA. Pred udelením súhlasu podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vás upozorňujeme predovšetkým na to, že v USA bez rozhodnutia o primeranosti a bez vhodných záruk nemusí existovať zodpovedajúca úroveň ochrany údajov, pretože zákony o ochrane údajov nezodpovedajú požiadavkám všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a že zvlášť nemusí byť možné vymáhať práva dotknutých subjektov.

Právnym základom pre používanie nástroja Google Tag Manager je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („oprávnený záujem“).

Uchádzači o zamestnanie

Ak sa u nás uchádzate o prácu, údaje, ktoré nám poskytnete, spracujeme za účelom overenia, či s vami chceme nadviazať pracovný pomer.

Počas prijímacieho konania ukladáme okrem oslovenia, priezviska a mena obvyklé korešpondenčné údaje, ako sú poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Okrem toho sa ukladajú dokumenty uchádzača, ako je napr. motivačný list, životopis, dokumenty preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, odbornú prípravu, certifikáty, ako aj osvedčenia o zamestnaní.

Ak nedôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru, budú vami zaslané a vložené údaje uchádzača spracúvané zásadne len do chvíle rozhodnutia o neprijatí. Údaje budú vymazané štyri mesiace po odoslaní rozhodnutia o neprijatí, resp. vrátení dokumentov uchádzačovi.

Vaše údaje uložíme do databázy uchádzačov len vtedy, ak nám k tomu výslovne udelíte svoj súhlas. Údaje budú uložené maximálne po dobu dvoch rokov. Tento súhlas je dobrovoľný. Môžete ho odmietnuť bez udania dôvodov bez toho, aby ste sa museli obávať znevýhodnenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek textovou formou (napr. listom, e-mailom) na vyššie uvedené kontaktné údaje s účinnosťou do budúcnosti odvolať bez toho, aby vám hrozilo z tohto dôvodu znevýhodnenie.

Ak s vami uzavrieme pracovný pomer, budú vami poskytnuté údaje spracúvané za účelom odôvodnenia, uskutočnenia a v prípade potreby ukončenia pracovného pomeru.

Údaje môžu byť spracúvané na štatistické účely (napr. vykazovanie). Z týchto údajov nie je možné vyvodiť žiadne informácie o jednotlivých osobách.

Právnym základom je § 26 nemeckého spolkového zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „BDSG“) (§ 26 ods. 8 veta 2 BDSG).

Doby spracúvania

Maximálna doba uloženia osobných údajov závisí od účelu, na ktorý spracovanie údajov slúži. Doba uloženia sa riadi predovšetkým tým, na aké časové obdobie je uloženie potrebné na splnenie účelu. Údaje sa okrem toho spracúvajú za účelom splnenia zákonných povinností (napr. obchodno-právna a daňová povinnosť viesť záznamy podľa § 257 nemeckého obchodného zákonníka, § 147 nemeckého daňového zákonníka po dobu až desať rokov).

Príjemca údajov

Ak je to potrebné, poskytujeme vaše údaje špecializovaným oddeleniam spoločnosti wolfcraft.

Ak je to potrebné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté spoločnostiam skupiny wolfcraft. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („potreba vzhľadom na plnenie zmluvy“).

Oprávňujúcim základom pre akýkoľvek ďalší prenos údajov v rámci skupiny wolfcraft je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („oprávnený záujem“). Podľa neho je spracovanie údajov zákonné, ak je spracovanie potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov, pokiaľ nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva dotknutej osoby. V bodoch odôvodnenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov je v 48. bode odôvodnenia konkretizovaný oprávnený záujem pre prenos údajov v rámci skupiny spoločností. Podľa neho sa prenos v rámci jednej skupiny spoločností pre interné administratívne účely, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov zákazníkov, dá kvalifikovať ako náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Na spracovanie vašich údajov využívame sčasti externých poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia, ktorých sme starostlivo vybrali a poverili, podliehajú našim pokynom a sú pravidelne kontrolovaní. Dodržané sú všetky požiadavky článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Miesto spracovania osobných údajov

Celý proces spracovania vašich osobných údajov sa uskutočňuje buď v Nemecku alebo v členských štátoch Európskej únie. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, nebudeme vaše osobné údaje poskytovať do štátov mimo členských štátov Európskej únie (tzv. tretích štátov), ani iným medzinárodným organizáciám.

Ak poskytujeme osobné údaje poskytovateľom služieb mimo EÚ, stáva sa tak len v prípadoch, keď Európska komisia potvrdí pre tretie štáty primeranú úroveň ochrany údajov alebo ak existujú iné primerané záruky ochrany údajov (napr. záväzné vnútropodnikové predpisy o ochrane údajov alebo dohoda o štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie) alebo ak dotknutý subjekt poskytol svoj súhlas (čl. 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia

Aby sme ochránili vaše osobné údaje pred stratou, zničením, prístupom, úpravou alebo šírením neoprávnenými osobami a zneužitím, prijímame s ohľadom na požiadavky čl. 24, 25 a 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia.

Dodržujeme tak zákonné požiadavky na pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, na dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb v súvislosti so spracúvaním údajov, na dostupnosť osobných údajov a možnosť ich rýchleho obnovenia v prípade fyzických či technických incidentov a na zavedenie postupov pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Okrem toho dodržujeme tiež požiadavky článku 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vzhľadom na zásady „privacy by design“ (ochrana osobných údajov už v štádiu návrhu príslušných technológií) a „privacy by default“ (štandardná ochrana osobných údajov).

Vaše práva

Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch a v prípade splnenia zákonných požiadaviek právo na opravu, blokovanie a vymazanie vašich údajov, na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov a právo na vznesenie námietky.

Pokiaľ pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z posúdenia záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu vzniesť námietku. Ide o prípad, keď spracúvanie nie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli. V prípade uplatnenia takejto námietky vás požiadame, aby ste uviedli dôvody, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako sme to uskutočnili. V prípade odôvodnenej námietky situáciu preveríme a buď ukončíme alebo upravíme spracúvanie údajov alebo poukážeme na naše závažné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať v spracúvaní.

Okrem toho máte možnosť podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade (napr. u štátneho úradníka pre ochranu údajov a slobodu informácií, Porýnie-Falcko, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Nemecko).

V prípade otázok a pripomienok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo vyššie uvedených práv a ich uplatnenia, sa obráťte na nás alebo na nášho externého splnomocnenca pre ochranu osobných údajov:

Pani Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com   

Tel.: 0261 9431-434

 

Stav: august 2020 

Platí vždy naša najaktuálnejšia verzia tohto dokumentu.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov facebook

 

Týmto vyhlásením o ochrane údajov plní spoločnosť wolfcraft GmbH, so sídlom na adrese Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Nemecko, tel.: +49 2655 510, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (ďalej len „spoločnosť wolfcraft“) svoju zákonnú informačnú povinnosť v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vzhľadom na spracúvanie osobných údajov na našej facebookovej stránke. V nasledujúcom texte vysvetľujeme preto, ktoré vaše osobné údaje a akým spôsobom spracúvame. V prípade ďalších otázok sa na nás obráťte. Naše kontaktné údaje sú uvedené vyššie, ako aj na konci tohto dokumentu.

Osobné údaje

Osobné údaje sú vymedzené ako akákoľvek informácia, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, ako je napr. meno, identifikačnému číslu, lokalizačným údajom, online identifikátoru alebo k jednému či viacerým atribútom, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Patria sem napríklad informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie alebo dátum narodenia.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Spracúvanie údajov je predovšetkým získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame podľa nižšie uvedených predpisov a požiadaviek v rámci automatizovaného spracúvania založeného na príslušnom právnom splnomocňujúcom podklade.

Nevykonávame automatizované rozhodovanie v jednotlivom prípade vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Spracúvanie osobných údajov na našej facebookovej stránke

Spoločnosť wolfcraft na svojej facebookovej stránke využíva technickú platformu a služby spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Upozorňujeme na to, že túto facebookovú stránku a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. Platí to predovšetkým pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovania, zdieľania, hodnotenia). Informácie uvedené na facebookovej stránke si môžete alternatívne zobraziť na našej webovej stránke www.wolfcraft.sk.

Zodpovednou osobou v zmysle čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je ako prevádzkovateľ facebookovej stránky spoločnosť wolfcraft a tiež spoločnosť Facebook Ireland Ltd. ako spoločný prevádzkovateľ v zmysle čl. 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zmluvu o našej spoločnej zodpovednosti nájdete na tomto odkaze https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. preberá podľa nej primárnu zodpovednosť za spracúvanie údajov z prehľadov v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov vzhľadom na spracúvanie údajov z prehľadov (o. i. čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov „informačné povinnosti“, čl. 15 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov „práva dotknutých subjektov“ a čl. 32 až 34 všeobecného nariadenia o ochrane údajov „technické a organizačné opatrenia“).

Pri návšteve našej facebookovej stránky zaznamená spoločnosť Facebook vašu IP adresu a ďalšie informácie, ktoré sú k dispozícii na vašom počítači v podobe súborov cookie. Tieto súbory cookie nenastavuje naša spoločnosť. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľovi facebookovej stránky poskytovali štatistické informácie o ich používaní. Podrobnejšie informácie poskytuje spoločnosť Facebook na nasledujúcom odkaze: facebook.com/help/pages/insights

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („oprávnený záujem“).

V tejto súvislosti zhromaždené údaje spracúva spoločnosť Facebook a v prípade potreby ich prenáša do krajín mimo Európskej únie. Aké informácie spoločnosť Facebook dostáva a ako ich používa, je opísané všeobecnou formou v jej Zásadách využívania údajov. Nájdete v nich tiež informácie o možnostiach kontaktovania spoločnosti Facebook a možnostiach nastavenia reklám. Úplné znenie zásad využívania údajov spoločnosti Facebook nájdete na nasledujúcom odkaze: https://facebook.com/policy.php

Spoločnosť Facebook jasne neuvádza a našej spoločnosti nie je známe, akým spôsobom spoločnosť Facebook používa údaje z návštevy facebookových stránok na vlastné účely, v akom rozsahu sú aktivity na facebookovej stránke priradzované jednotlivým používateľom, ako dlho spoločnosť Facebook tieto údaje ukladá, ani či údaje z návštevy facebookovej stránky spoločnosť Facebook prenáša tretím stranám.

Pri prístupe na facebookovú stránku je spoločnosti Facebook poskytnutá IP adresa priradená vášmu koncovému zariadeniu. Podľa informácii spoločnosti Facebook je táto IP adresa anonymizovaná (u „nemeckých“ IP adries) a po 90 dňoch vymazaná.

Spoločnosť Facebook okrem toho ukladá informácie o koncových zariadeniach svojich používateľov (napr. v rámci funkcie „Upozornenie pri prihlásení“); v prípade potreby je tak spoločnosť Facebook schopná priradiť IP adresy jednotlivým používateľom.

Ak ste aktuálne prihlásení na Facebooku ako používateľ alebo používateľka, nachádza sa vo vašom koncovom zariadení súbor cookie s vaším facebookovým identifikátorom. Spoločnosti Facebook to umožňuje zistiť, že ste túto stránku navštívili a ako ste stránku použili. To platí aj pre všetky ostatné facebookové stránky. Tieto súbory cookie nenastavuje naša spoločnosť.

Prepojené facebookové tlačidlá integrované do webových stránok umožňujú spoločnosti Facebook zaznamenávať vaše návštevy týchto webových stránok a priraďovať ich k vášmu facebookovému profilu. Na základe týchto údajov vám môžu byť ponúkané obsahy alebo reklama prispôsobené vašim potrebám.

Ak sa tomu chcete vyhnúť, mali by ste sa odhlásiť z Facebooku, príp. deaktivovať funkciu „zostať prihlásený“, zmazať súbory cookie vo vašom zariadení a zatvoriť a reštartovať váš prehliadač.

Vymažete tak facebookové informácie, prostredníctvom ktorých vás možno bezprostredne identifikovať. To vám umožní používať našu facebookovú stránku bez toho, aby bol rozpoznaný váš facebookový identifikátor.

Keď pristupujete k interaktívnym funkciám stránky (lajkovanie, komentovanie, zdieľanie, správy atď.), zobrazí sa prihlasovacia obrazovka Facebooku. Po prípadnom prihlásení vás Facebook znovu rozpozná ako konkrétneho používateľa.

Informácie o tom, ako môžete spravovať alebo vymazať existujúce informácie o vašej osobe, nájdete na nasledujúcich stránkach podpory Facebooku: facebook.com/about/privacy

Za určitých okolností zhromažďujeme a spracúvame okrem toho vaše osobné údaje za účelom uskutočňovania súťaží. Právnym základom je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („plnenie zmluvy“). Tieto údaje sú potrebné na uzatvorenie zmluvy o súťaži. Bez týchto údajov s vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu o súťaži.

Ako poskytovateľ informačnej služby nezhromažďujeme ani nespracúvame okrem toho žiadne údaje z vášho používania našej služby.

Viac informácií o Facebooku a ďalších sociálnych sieťach a o tom, ako môžete svoje údaje chrániť, nájdete na adrese youngdata.de.

Doba spracúvania osobných údajov

Maximálna doba spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou závisí na účele, na ktorý sú údaje spracúvané. Doba uloženia sa riadi predovšetkým tým, na aké časové obdobie je spracúvanie potrebné. Zákonné požiadavky na uchovávanie údajov tým zostávajú nedotknuté.

Príjemca osobných údajov

Ak je to potrebné, poskytujeme osobné údaje interne špecializovaným oddeleniam. Okrem vyššie opísaných prenosov nedochádza k žiadnemu ďalšiemu prenosu.

Miesto spracovania osobných údajov

Celý proces spracúvania vašich osobných údajov sa uskutočňuje v zásade buď v Nemecku alebo v členských štátoch Európskej únie. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak ohľadom Facebooku, nebudeme vaše osobné údaje poskytovať do štátov mimo členských štátov Európskej únie (tzv. tretích štátov), ani iným medzinárodným organizáciám.

Bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia

Aby sme ochránili vaše osobné údaje pred stratou, zničením, prístupom, úpravou alebo šírením neoprávnenými osobami a zneužitím, prijímame v rozsahu našej zodpovednosti všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia s ohľadom na požiadavky čl. 24, 25 a 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dodržujeme tak zákonné požiadavky na pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, na dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb v súvislosti so spracúvaním údajov, na dostupnosť osobných údajov a možnosť ich rýchleho obnovenia v prípade fyzických či technických incidentov a na zavedenie postupov pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Okrem toho dodržujeme tiež požiadavky článku 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vzhľadom na zásady „privacy by design“ (ochrana osobných údajov už v štádiu návrhu príslušných technológií) a „privacy by default“ (štandardná ochrana osobných údajov).

Vaše práva

Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch a v prípade splnenia zákonných požiadaviek právo na opravu, blokovanie a vymazanie vašich údajov, na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov a právo na vznesenie námietky.

Pokiaľ pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z posúdenia záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu vzniesť námietku. Ide o prípad, keď spracúvanie nie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli. V prípade uplatnenia takejto námietky vás požiadame, aby ste uviedli dôvody, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako sme to uskutočnili. V prípade odôvodnenej námietky situáciu preveríme a buď ukončíme alebo upravíme spracúvanie údajov alebo poukážeme na naše závažné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať v spracúvaní.

Okrem toho máte možnosť podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade (napr. u štátneho úradníka pre ochranu údajov a slobodu informácií, Porýnie-Falcko, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Nemecko).

V prípade otázok a pripomienok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo vyššie uvedených práv a ich uplatnenia, sa obráťte na nás alebo na nášho externého splnomocnenca pre ochranu osobných údajov:

Pani Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: 0261 9431-434

 

Stav: január 2020

Platí vždy naša najaktuálnejšia verzia tohto dokumentu.