text.skipToContent text.skipToNavigation

Privacyverklaring

 

Inhoud

Algemene privacyverklaring 

Privacyverklaring facebook

 

Algemene privacyverklaring 

 

Website

Door middel van deze privacyverklaring voldoet wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: 0049 (0) 2655510, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (hierna ook 'wolfcraft' genoemd) aan de geldende wettelijke informatieplicht conform art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de website. In het onderstaande lichten we derhalve voor u toe, welke persoonsgegevens van u we op welke manier verwerken. Mocht u daarna nog verdere vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierboven evenals aan het einde van dit document.

Persoonsgegevens

Onder de persoonsgegevens vallen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van een koppeling aan een kenmerk zoals een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-kenmerk of één of meer bijzondere kenmerken, die een uiting van de fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, kan worden geïdentificeerd. Daartoe tellen bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer of geboortedatum.

De verwerking van persoonsgegevens

Er is sprake van verwerking van persoonsgegevens bij elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen verrichte handeling of reeks van handelingen waarbij persoonsgegevens een rol spelen. Van gegevensverwerking is bepaaldelijk sprake bij het vergaren, vastleggen, organiseren, schikken, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar-maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar-stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens conform de in het onderstaande vermelde richtlijnen en voorwaarden in het kader van een geautomatiseerde verwerking op basis van een relevante wettelijke bevoegdheidsgrondslag.

Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, conform art 22 van de AVG plaats.

Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

Als u de website alleen gebruikt om informatie in te winnen en zich dus niet registreert of anderszins gegevens verzendt, vergaren we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt bekijken, vergaren we bepaaldelijk de onderstaande gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

- IP-adres

- datum en tijdstip van het bezoek

- tijdsverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)

- opgevraagde inhoud (specifieke pagina)

- toegangsstatus/HTTP-statuscode

- volume van de verstuurde gegevens per handeling

- website die de aanvraag verstuurt (referrer, indien van toepassing)

- besturingssysteem en de oppervlakte, beeldschermresolutie en kleurintensiteit

- type, taal en versie van de browsersoftware

De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub f van de AVG ('gerechtvaardigd belang').

Behalve het puur informatieve gebruik van onze website bieden we diverse diensten aan waarvan u in het geval van interesse kunt gebruikmaken. Hiervoor moet u doorgaans verdere persoonsgegevens opgeven die wij voor het leveren van de desbetreffende dienst gebruiken. Welke gegevens dat zijn, lichten we in dit document toe.

Het gebruik van cookies

Bovenop de voornoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen als u gebruikmaakt van onze website, mits u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gekoppeld aan de door u gebruikte browser op uw harde schijf opgeslagen worden en via welke bepaalde gegevens aan de plaatser van de cookies doorgestuurd worden. Cookies kunnen geen programma‘s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om de onderdelen van het internet gebruiksvriendelijker en effectiever te laten werken.

De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a van de AVG ('toestemming‘).

U kunt specifiek uitkiezen of u ons toestemming geeft voor alle cookies, voor bepaalde soorten van cookies (bijvoorbeeld noodzakelijke, prestatieverbeterende, functionele of marketing-cookies) dan wel helemaal geen toestemming geeft. U kunt met behulp van ons cookiehulpmiddel zelf het gebruik van voor het systeem niet noodzakelijke cookies beheren – hiervoor klikt u op de knop 'Cookie-instellingen‘ onderaan de website.

Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming bovendien op elk gewenst moment in schriftelijke vorm (bijv. per brief of e-mail) via voornoemde contactgegevens met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan. We willen u er evenwel op wijzen dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van de website gebruik kunt maken indien u geen toestemming geeft of deze intrekt.

Nadere toelichtingen over het gebruik van cookies zullen wij u in de onderstaande passages geven, indien er sprake is van het gebruik van cookies.

Gedetailleerde inlichtingen vindt u bovendien in onze cookierichtlijnen, die u onder de volgende link vindt: https://www.wolfcraft.com/en/cookie-richtlinien/.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google‘). Google Analytics maakt gebruik van cookies, oftewel tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om een analyse te maken van uw gebruik van de website.

Er worden alleen cookies geplaatst mits u ons daarvoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a van de AVG ('toestemming‘). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop 'Cookie-instellingen' onderaan deze website. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, lid 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

De via het cookie vergaarde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat u IP-anonimisering inschakelt op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google die gegevens benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten die met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangen aan de exploitant van de website te leveren.

Het binnen de activiteiten van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()‘. Hierdoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, zodat kan worden uitgesloten dat ze tot bepaalde personen te herleiden vallen. In zoverre de over u vergaarde gegevens tot uw persoon te herleiden vallen, wordt herleiding ervan dus meteen uitgesloten en de persoonsgegevens worden zodoende onverwijld gewist.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verzamelde statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere manier vormgeven. 

Informatie over deze derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/; overzicht betreffende de gegevensbescherming: https://policies.google.com/; evenals de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Het opnemen van contact

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens door ons verwerkt. Slechts uw naam en e-mailadres zijn vereiste gegevens. Deze gegevens zijn vereist om uw aanvraag adequaat te kunnen beantwoorden. Verdere persoonsgegevens kunt u op vrijwillige basis aangeven, indien u dat wilt (als u bijvoorbeeld wilt dat we u terugbellen, hebben wij uw telefoonnummer nodig; als we informatieve materialen per post naar u dienen op te sturen, hebben we uw adres nodig). Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden en aan uw wensen te voldoen. De hierbij vergaarde gegevens wissen we, zodra het niet meer nodig is om ze te bewaren, dan wel beperken we de verwerking ervan, indien het wettelijk verplicht is om ze te bewaren.

De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub f van de AVG ('gerechtvaardigd belang').

Het insluiten van YouTube-video‘s

We hebben YouTube-video‘s in ons online-aanbod ingesloten, die op www.YouTube.com opgeslagen zijn en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de 'privacymodus' ingesloten, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden, zolang u de filmpjes niet afspeelt. Pas zodra u de filmpjes afspeelt, worden de onder het kopje 'Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website' genoemde gegevens doorgegeven. Op deze vorm van gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Het bovenstaande is slechts van toepassing indien u ons hiervoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a van de AVG ('toestemming‘). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop 'Cookie-instellingen' onderaan deze website. 

YouTube verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, lid 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

Door uw bezoek aan de website ontvangt YouTube de melding dat u desbetreffende vervolgpagina van onze website opgeroepen hebt. Bovendien worden de hierboven in deze verklaring onder het kopje 'Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website' genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarop u ingelogd kunt zijn dan wel geen gebruiksaccount aangeboden wordt. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw profiel bij YouTube gekoppeld worden, dient u zich voor inschakeling van de knop uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofiel op en gebruikt ze ten behoeve van advertenties, van marktonderzoek en/of van voor de vormgeving van de website relevante doeleinden. Dergelijke evaluaties worden bepaaldelijk – zelfs voor niet-ingelogde gebruikers – ten behoeve van het plaatsen van adequate advertenties verricht en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te brengen van uw activiteiten op onze website. U geniet het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de vorming van een dergelijk gebruikersprofiel. Om dit recht geldend te maken dient u zich tot YouTube te richten.

Nadere toelichtingen betreffende het doeleinde en de omvang van de vergaring en de verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en de mogelijkheden qua instellingen om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy

Het gebruik van social-media-plug-ins

We passen geen social-media-plug-ins toe.

Op onze website vindt u slechts links naar onze pagina‘s bij YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn.

Nadere toelichtingen betreffende het doeleinde en de omvang van de vergaring en de verwerking van gegevens door de aanbieder wanneer u diens website bezoekt, vindt u in de onderstaand vermelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten hieromtrent en de mogelijkheden qua instellingen om uw privacy te beschermen.

Adressen van de aanbieders en URL's met hun mededelingen betreffende gegevensbescherming:

YouTube: exploitant is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; www.google.com/policies/privacy/partners/.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; nadere toelichtingen over de vergaring van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; website: https://www.instagram.com; privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; privacyverklaring: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; website: https://www.linkedin.com; privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Het insluiten van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps van Google. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website aan u tonen en kunnen we u het handige gebruik van de kaartfunctie aanbieden.

Het voornoemde gebeurt slechts als u ons hiervoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a van de AVG ('toestemming‘). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop 'Cookie-instellingen' onderaan deze website. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, lid 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de melding dat u desbetreffende vervolgpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder het kopje 'Het vergaren van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website' van deze verklaring opgesomde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u ingelogd kunt zijn dan wel geen gebruiksaccount aangeboden wordt. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw profiel bij Google worden gekoppeld, dient u zich voor inschakeling van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofiel op en gebruikt ze ten behoeve van advertenties, van marktonderzoek en/of van voor de vormgeving van de website relevante doeleinden. Dergelijke evaluaties worden bepaaldelijk, zelfs voor niet-ingelogde gebruikers, ten behoeve van het plaatsen van adequate advertenties verricht en om andere gebruikers van het sociale netwerk op de hoogte te brengen van uw activiteiten op onze website. U geniet het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de vorming van een dergelijk gebruikersprofiel. Om dit recht geldend te maken, dient u zich tot Google te richten.

Nadere toelichtingen betreffende het doeleinde en de omvang van de vergaring en de verwerking van gegevens vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten hieromtrent en de mogelijkheden qua instellingen om uw privacy te beschermen: www.google.com/policies/privacy.&nbsp.

User-generated content

In het geval van desbetreffende toestemming conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG in combinatie met art. 7 van de AVG worden filmpjes en foto‘s waarop u te zien bent in het kader van zogenaamde 'user-generated contents' door ons verwerkt.

Indien er aan de hand van het filmpje of de foto conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot uw ethnische afkomst, religie of gezondheid (bijv. aan de hand van huidskleur, hoofdbedekking, bril), is uw toestemming ook op deze gegevens van toepassing. Op het internet geplaatste gegevens zijn overal ter wereld toegankelijk en kunnen met behulp van zoekmachines worden gevonden en aan andere gegevens worden gekoppeld, op basis waarvan eventueel persoonlijkheidsprofielen over u kunnen worden opgesteld. Online geplaatste gegevens, met inbegrip van filmpjes en foto‘s, kunnen eenvoudig worden gekopieerd en verspreid. Er bestaan gespecialiseerde archiveerdiensten die zich erop toegelegd hebben om de staat van bepaalde websites op bepaalde tijdstippen permanent te documenteren. Dit kan tot gevolg hebben dat op het internet geplaatste gegevens zelfs na het wissen ervan onverminderd te vinden blijven op de oorspronkelijke website.

Dit verstrekken van rechten geschiedt zonder vergoeding en omvat ook het recht op bewerking van de filmpjes en foto‘s.

Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming bovendien op elk gewenst moment in schriftelijke vorm (bijv. per brief of e-mail) via voornoemde contactgegevens met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan. Foto‘s waarop u herkend kunt worden en die in principe alleen u tonen, zullen dan onverwijld worden verwijderd en niet meer voor nieuwe (digitale) printmaterialen worden gebruikt. Indien u samen met andere personen op de foto te zien bent, hoeft de foto niet te worden verwijderd. In dat geval volstaat het om u onverwijld onherkenbaar te maken op de foto (bijv. door te blurren). Als u op de foto samen met anderen te zien bent en wij niet gebruikmaken van de mogelijkheid om te blurren, maar in plaats daarvan de foto door een nieuwe foto willen vervangen (omdat de foto bijvoorbeeld van speciale betekenis is voor de website o.i.d.), dan bedraagt de termijn voor het uitwisselen van de foto een maand. Bij geprinte media, digitaal gepubliceerde uitgaven en filmpjes worden desbetreffende persoonsgegevens pas gewist zodra er een nieuwe versie of uitgave gemaakt wordt.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google. Google Tag Manager is een hulpmiddel voor het beheren van tags op een oppervlak. Het hulpmiddel Tag Manager zelf (dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de tags) is een domein zonder cookies en het vergaart geen persoonsgegevens. Het hulpmiddel zorgt ervoor dat andere tags in werking gezet worden die op hun beurt eventueel gegevens vastleggen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Als er op het domein- of cookieniveau een deactivering plaatsvindt, blijft deze voor alle tracking-tags gelden die met behulp van Google Tag Manager geïmplementeerd zijn.

Er worden alleen cookies voor Google-toepassingen geplaatst mits u ons daarvoor toestemming verleent. De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a van de AVG ('toestemming‘). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan – klik hiervoor op de knop 'Cookie-instellingen‘ onderaan de website.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij wijzen u er voordat u toestemming geeft conform art. 49, lid 1, sub a van de AVG in het bijzonder op dat er in de VS bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen eventueel geen degelijk gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd, aangezien de wetgeving inzake gegevensbescherming niet aan de voorschriften van de AVG beantwoordt en met name de rechten van betrokkenen niet afgedwongen kunnen worden.

De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a AVG ('gerechtvaardigd belang‘).

Sollicitatie

Als u bij ons solliciteert, worden de door u aangeleverde gegevens door ons verwerkt om na te gaan of wij reden zien om een arbeidsrelatie met u aan te gaan.

Gedurende het sollicitatieproces worden behalve uw aanspreekvorm, achternaam en voornaam de gebruikelijke correspondentiegegevens zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Bovendien worden sollicitatiedocumenten zoals een motivatiebrief, cv, beroeps-, opleidings- en bijscholingsdiploma‘s alsook getuigschriften verzameld.

De naar ons opgestuurde en door u opgegeven gegevens worden principieel slechts zolang verwerkt totdat er een oordeel over een eventuele indienstneming geveld is, indien er geen arbeidsrelatie tot stand komt. Vier maanden na verzending van het negatieve antwoord resp. na teruggave van de sollicitatiedocumenten aan de sollicitant, worden de gegevens gewist.

We slaan uw gegevens als potentiële kandidaat voor de toekomst slechts op indien u hiervoor expliciet toestemming verleent. In dat geval worden uw gegevens voor een maximale tijdsduur van twee jaar opgeslagen. Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren om toestemming te geven, zonder dat u in dat geval met nadelen hoeft te rekenen. U kunt uw toestemming bovendien op elk gewenst moment in schriftelijke vorm (bijv. per brief of e-mail) via voornoemde contactgegevens met vooruitwerkende kracht intrekken, zonder dat hieruit nadelen ontstaan.

Als we een arbeidsrelatie met u aangaan, worden de door u aan ons aangeleverde gegevens ten behoeve van de onderbouwing, de uitvoering en eventueel de beëindiging van de arbeidsrelatie verwerkt.

De gegevens kunnen ten behoeve van statistische doeleinden worden bewerkt (bijv. rapportage). In dat geval is het niet mogelijk om ze tot afzonderlijke personen te herleiden.

De wettelijke grondslag vormt § 26 van het Bundesdatenschutzgesetz ('BDSG') (§ 26, lid 8, sub 2).

De duur van de verwerking

De maximale duur van de opslag is afhankelijk van het doeleinde ten behoeve waarvan de gegevensverwerking uitgevoerd wordt. De duur van de opslag hangt bepaaldelijk samen met het tijdsbestek waarbinnen de opslag noodzakelijk is met het oog op de doeleinden. De gegevens worden daarnaast omwille van wettelijke verplichtingen (bijv. commercieel- en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen conform § 257 van het Duitse Handelsgesetzbuch ('HGB‘), § 147 van de Duitse Abgabenordnung ('AO‘) tot tien jaar lang) verwerkt.

De ontvangers van de gegevens

We geven uw gegevens intern door aan de vakafdelingen van wolfcraft, indien dat noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens kunnen aan de ondernemingen binnen de wolfcraft Gruppe doorgegeven worden als dat voor de afhandeling van het contractuele relatie noodzakelijk is. De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub a van de AVG ('noodzakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst‘).

De grondslag voor de bevoegdheid om verder gegevens door te geven binnen de wolfcraft Gruppe vormt art. 6, lid 1, sub f van de AVG ('gerechtvaardigd belang'). Dienovereenkomstig is de verwerking van gegevens legaal mits de verwerking noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, in zoverre de belangen of grondrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen. In de overwegingen van de AVG wordt onder nr. 48 het gerechtvaardigde belang bij de doorzending binnen een concern toegelicht. Dienovereenkomstig dient de doorzending binnen een concern ten behoeve van interne administratieve doeleinden met het oog op de verwerking van klantgegevens als ons gerechtvaardigde belang te worden gekwalificeerd, zoals bepaald in art. 6, lid 1, sub f van de AVG.

We maken bij de verwerking van uw gegevens gedeeltelijk gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Deze hebben we zorgvuldig geselecteerd en geïnstrueerd, ze zijn aan onze instructies gebonden en ze worden regelmatig geïnspecteerd. Aan alle voorwaarden uit art. 28 van de AVG wordt voldaan.

De locatie van de gegevensverwerkingshandelingen

De totale verwerking van uw persoonsgegevens vindt in het geheel ofwel in Duitsland dan wel in lidstaten van de Europese Unie plaats. We sturen uw persoonsgegevens niet door naar andere staten dan de lidstaten van de Europese Unie (zogenaamde derde landen) of aan andere internationale organisaties, tenzij we daar in dit document expliciet gewag van maken.

Als we persoonsgegevens naar dienstverleners buiten de EU doorsturen, gebeurt dat uitsluitend indien de EU-commissie bevestigt heeft dat dit derde land een adequaat gegevensbeschermingsniveau kent of er sprake is van andere gegevensbeschermingswaarborgen (bijv. bindende, binnen de onderneming intern geldende gegevensbeschermingsvoorschriften of een overeenkomst met de modelcontractbepalingen van de EU-commissie) dan wel de betrokkene hiervoor toestemming verleend heeft (art. 44 ff. van de AVG).

Veiligheid/technische en organisatorische maatregelen

We treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen met inachtneming van de voorschriften van art. 24, 25 en 32 van de AVG om uw persoonsgegevens voor verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden en voor misbruik te behoeden.

In dit opzicht houden we ons aan we de wettelijke voorschriften betreffende het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens; vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten die een rol spelen bij de verwerking; de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze in het geval van een materieel of technisch incident gauw weer te kunnen herstellen; alsook het opstellen van processen om de werking en doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking moeten waarborgen te controleren, beoordelen en evalueren.

Verder houden we ons ook aan de voorschriften van art. 25 van de AVG met betrekking tot de beginselen van 'privacy by design‘ (gegevensbescherming door middel van het ontwerp) en 'privacy by default‘ (gegevensbescherming door middel van privacyvriendelijke standaardinstellingen).

Uw rechten

U geniet het recht om zonder hiervoor te hoeven betalen inlichtingen over uw persoonsgegevens in te winnen, alsook – indien de wettelijke voorwaarden gegeven zijn – het recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid evenals een herroepingsrecht.

Indien we ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens op het afwegen van belangen beroepen, kunt u beroep aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is om aan een overeenkomst met u te voldoen. Als u een dergelijk beroep geldend maakt, verzoeken we u om aan te geven wat de redenen zijn waarom uw persoonsgegevens niet op de door ons gehanteerde manier verwerkt dienen te worden. Als u een beargumenteerd beroep indient, onderzoeken we het geval en zullen we ofwel de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen dan wel u op onze te beschermen belangen wijzen, met het oog waarop we de verwerking voortzetten.

U hebt bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een hiervoor verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit (bijv. de toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Als u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, met betrekking tot de voornoemde rechten en hoe u deze geldend maakt of opmerkingen hebt, kunt u onze externe toezichthoudster voor gegevensbescherming benaderen:

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com   

Tel.: 0049 (0) 261 9431-434

 

Laatste update: augustus 2020 

De op het betreffende moment meest actuele versie van het document is geldig.

 

 

 

Privacyverklaring facebook

 

Door middel van deze privacyverklaring voldoet wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: 0049 (0) 2655510, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (hierna ook 'wolfcraft' genoemd) aan de geldende wettelijke informatieplicht conform art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de Facebook-pagina. In het onderstaande lichten we derhalve voor u toe, welke persoonsgegevens van u we op welke manier verwerken. Mocht u daarna nog verdere vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierboven evenals aan het einde van dit document.

Persoonsgegevens

Onder de persoonsgegevens vallen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van een koppeling aan een kenmerk zoals een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-kenmerk of één of meer bijzondere kenmerken, die een uiting van de fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, kan worden geïdentificeerd. Daartoe tellen bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer of geboortedatum.

De verwerking van persoonsgegevens

Er is sprake van verwerking van persoonsgegevens bij elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen verrichte handeling of reeks van handelingen waarbij persoonsgegevens een rol spelen. Van gegevensverwerking is bepaaldelijk sprake bij het vergaren, vastleggen, organiseren, schikken, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar-maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar-stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens conform de in het onderstaande vermelde richtlijnen en voorwaarden in het kader van een geautomatiseerde verwerking op basis van de desbetreffende wettelijke bevoegdheidsgrondslag.

Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, conform art 22 van de AVG plaats.

De verwerking van gegevens op onze Facebook-pagina

wolfcraft maakt op de Facebook-pagina gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

We wijzen u erop dat u deze Facebook-pagina en de bijbehorende functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dat geldt bepaaldelijk voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commenteren, delen, beoordelen). De via deze pagina aangeboden inlichtingen kunt u tevens op onze website oproepen, onder www.wolfcraft.de.

Verantwoordelijk conform art. 4, lid 7 van de AVG is wolfcraft als beheerder van de Facebook-pagina alsook Facebook Ireland Ltd. als gezamenlijk verantwoordelijke conform art. 26 van de AVG. De overeenkomst over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt u onder https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Ireland Ltd. draagt dienovereenkomstig de primaire verantwoordelijkheid conform de voorschriften van de AVG voor de verwerking van Insights-gegevens en zal aan alle verplichtingen uit de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens voldoen (o.a. art. 12 en 13 van de AVG 'informatieverplichting', art. 15 t/m 22 van de AVG 'rechten van betrokkenen' en art. 32 t/m 34 van de AVG 'technische en organisatorische maatregelen').

Als u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder meer uw IP-adres evenals verdere gegevens die in de vorm van cookies op uw pc te vinden zijn. Deze cookies zijn niet door ons geplaatst. Deze gegevens worden gebruikt om ons als beheerder van de Facebook-pagina van statistische gegevens over de gebruikmaking van de Facebook-pagina te voorzien. Nadere toelichtingen hierover stelt Facebook onder de volgende link beschikbaar: www.facebook.com/help/pages/insights

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking vormt art. 6, lid 1, sub f van de AVG ('gerechtvaardigd belang').

De in deze context over u vergaarde gegevens worden door Facebook verwerkt en hierbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie verzonden. Welke gegevens Facebook in handen krijgt en wat hiermee gebeurt, beschrijft Facebook in algemene vorm in de gegevensverwerkingsrichtlijnen. Daar vindt u ook informatie over manieren om contact op te nemen met Facebook alsook de mogelijkheden voor instellingen voor advertenties. De volledige gegevensverwerkingsrichtlijnen van Facebook vindt u onder de volgende link: https://www.facebook.com/policy.php.

Op welke manier Facebook de bij uw bezoek aan Facebook-pagina‘s vergaarde gegevens ten behoeve van eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan afzonderlijke gebruikers worden gekoppeld, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of bij een bezoek aan een Facebook-pagina vergaarde gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet definitief en duidelijk beantwoord en is ons ook niet bekend.

Bij het bezoeken van een Facebook-pagina wordt het aan uw toestel toegekende IP-adres aan Facebook meegedeeld. Facebook meldt dat dit IP-adres geanonimiseerd (tussen 'Duitse' IP-adressen) en na 90 dagen gewist wordt.

Facebook slaat bovendien gegevens over de toestellen van de gebruikers op (bijv. in het kader van de functie 'aanmeldingswaarschuwing‘); eventueel is Facebook zodoende in staat om IP-adressen aan individuele gebruikers te koppelen.

Als u als gebruiker op dit moment bij Facebook aangemeld bent, staat er een cookie op uw toestel met daarin uw Facebook-kenmerk. Op die manier is Facebook in staat om te achterhalen dat u deze pagina bezocht en hoe u de pagina gebruikt hebt. Hetzelfde geldt voor alle andere pagina‘s van Facebook. Deze cookies zijn niet door ons geplaatst.

Met behulp van in websites ingesloten Facebook-knoppen is Facebook in staat om uw bezoekjes aan deze websites bij te houden en aan uw Facebook-profiel te koppelen. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om speciaal op uw persoonlijkheid afgestemde inhoud en advertenties aan te bieden.

Als u dit wilt verhinderen, dient u zich bij Facebook uit te loggen of de functie 'aangemeld blijven‘ uit te schakelen, de op uw toestel aanwezige cookies te verwijderen en uw browser te sluiten en opnieuw te openen.

Op deze manier worden Facebook-gegevens gewist aan de hand waarvan u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. Zodoende kunt u onze Facebook-pagina bezoeken zonder dat uw Facebook-kenmerk hieraan gekoppeld wordt.

Als u gebruik wilt maken van interactieve functies van de pagina (beoordelen, commenteren, delen, bericht verzenden etc.) zal er een Facebook-aanmeldschermpje getoond worden. Als u zich in een dergelijk geval ingelogd hebt, kan Facebook u opnieuw als gebruiker herkennen.

Toelichtingen over hoe u gegevens over u kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende pagina‘s van Facebook Support: www.facebook.com/about/privacy.

We vergaren en verwerken bovendien in bepaalde gevallen persoonsgegevens van u om winacties te houden. De wettelijke grondslag vormt art. 6, lid 1, sub b van de AVG ('uitvoering overeenkomst‘). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst aangaande de winactie af te sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen winactie-overeenkomst met u afsluiten.

Als aanbieder van de informatiedienst vergaren en verwerken we bovendien geen gegevens die bij uw gebruik van onze dienst ontstaan.

Verdere inlichtingen over Facebook en andere sociale netwerken en de manier waarop ze uw gegevens beschermen, vindt u onder meer op youngdata.de.

De duur van de gegevensverwerking

De maximale duur van de verwerking van de gegevens is afhankelijk van het doeleinde ten behoeve waarvan de gegevensverwerking uitgevoerd wordt. De duur van de verwerking hangt bepaaldelijk samen met het tijdsbestek waarbinnen de opslag noodzakelijk is met het oog op de doeleinden. De wettelijke bewaarplicht blijft in dit opzicht onverkort.

De ontvangers van de persoonsgegevens

We geven uw gegevens in bepaalde gevallen intern door aan de vakafdelingen, indien dat noodzakelijk is. Afgezien van in het bovenstaande opgesomde manieren van doorzending vindt er geen doorzending plaats.

De locatie van de gegevensverwerkingshandelingen

De totale verwerking uw persoonsgegevens vindt principieel ofwel in Duitsland dan wel in lidstaten van de Europese Unie plaats. Uw persoonsgegevens worden niet naar andere staten dan de lidstaten van de Europese Unie (zogenaamde derde landen) of aan andere internationale organisaties verzonden, tenzij we daar met betrekking tot Facebook in dit document expliciet gewag van maken.

Veiligheid/technische en organisatorische maatregelen

We treffen binnen het domein van onze verantwoordelijkheid alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen met inachtneming van de voorschriften van art. 24, 25 en 32 van de AVG om uw persoonsgegevens voor verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden en voor misbruik te behoeden. In dit opzicht houden we ons aan we de wettelijke voorschriften betreffende het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens; vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten die een rol spelen bij de verwerking; de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze in het geval van een materieel of technisch incident gauw weer te kunnen herstellen; alsook het opstellen van processen om de werking en doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking moeten waarborgen te controleren, beoordelen en evalueren.

Verder houden we ons ook aan de voorschriften van art. 25 van de AVG met betrekking tot de beginselen van 'privacy by design‘ (gegevensbescherming door middel van het ontwerp) en 'privacy by default‘ (gegevensbescherming door middel van privacyvriendelijke standaardinstellingen).

Uw rechten

U geniet het recht om zonder hiervoor te hoeven betalen inlichtingen over uw persoonsgegevens in te winnen, alsook – indien de wettelijke voorwaarden gegeven zijn – het recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid evenals een herroepingsrecht.

Indien we ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens op het afwegen van belangen beroepen, kunt u beroep aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is om aan een overeenkomst met u te voldoen. Als u een dergelijk beroep geldend maakt, verzoeken we u om aan te geven wat de redenen zijn waarom uw persoonsgegevens niet op de door ons gehanteerde manier verwerkt dienen te worden. Als u een beargumenteerd beroep indient, onderzoeken we het geval en zullen we ofwel de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen dan wel u op onze te beschermen belangen wijzen, met het oog waarop we de verwerking voortzetten.

U hebt bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een hiervoor verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit (bijv. de toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Als u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, met betrekking tot de voornoemde rechten en hoe u deze geldend maakt of opmerkingen hebt, kunt u onze externe toezichthoudster voor gegevensbescherming benaderen:

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: 0049 (0) 261 9431-434

 

Laatste update: januari 2020

De op het betreffende moment meest actuele versie van het document is geldig.