text.skipToContent text.skipToNavigation

Декларация за поверителност

 

Съдържание

Обща декларация за поверителност 

Декларация за поверителност facebook

 

Обща декларация за поверителност 

 

Homepage

С настоящата Декларация за поверителност от wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, тел.: 02655/51 0, имейл: datenschutz@wolfcraft.com (наричано по-долу „wolfcraft“) се изпълнява съществуващото задължение за информиране съгл. чл. 13 Общ регламент за защита на данните („ОРЗД“) с оглед на обработването на лични данни на нашата Homepage. Затова по-долу разясняваме кои Ваши лични данни обработваме и по какъв начин става това. Обърнете се към нас, ако имате допълнителни въпроси. Нашите данни за контакт може да намерите по-горе, както и на края на настоящия документ.

Лични данни

Личните данни са всякаква информация, отнасяща се до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. За идентифицируемо се смята физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко най-вече чрез съотнасяне към идентификатор или име, към идентификационен код, към данни за местоположение, към онлайн идентификатор или към един или повече особени белези, които са израз на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата или социалната идентичност на това физичеко лице. Към това спада например информация като Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, банкови данни или дата на раждане.

Обработване на лични данни

Обработването на лични данни е налично във всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от данни, чрез автоматични или други средства. Обработването на данни се наблюдава при събирането, записването, организирането, структурирането, съхранението, адаптирането, промяната, извличането, консултирането, употребата, разкриването чрез предаване, разпространяването или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

Ние обработваме лични данни съгласно посочените насоки и изисквания в рамките на автоматизираното обработване на базата на приложимото правно основание.

Не се извършва автоматизирано вземане на индивидуално решение, включително профилиране съгласно чл. 22 от ОРЗД.

Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

При просто посещение с цел информиране, тоест когато не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, събираме само личните данни, които браузърът Ви предава на нашия сървър. Когато искате да прегледате нашия сайт, събираме най-вече следните данни, които са ни технически необходими, за да Ви покажем уебсайта си и да осигурим стабилност и безопасност.

– IP адрес

– дата и час на заявката

– разлика в часовата зона спрямо Greenwich Mean Time (GMT)

– съдържание на заявката (конкретна страница)

– статус на достъп/код за статус HTTP

– съответното предадено количество данни

– уебсайтове, от които идва заявката (референти, ако има налични)

– операционна система и нейния интерфейс, разделителна способност на екрана и дълбочина на цвета

– тип, език и версия на софтуера на браузъра

Правно основание е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

Едновременно с чисто информационното използване на нашия уебсайт предлагаме различни услуги, които може да използвате при интерес. За целта по принцип трябва да предоставите допълнителни лични данни, които да използваме за извършване на съответната услуга. Те са представени в настоящия документ.

Използване на „бисквитки“

Като допълнение към горепосочените данни при използването Ви на нашия уебсайт в компютъра Ви се запазват бисквитки, когато ни предоставите разрешението си за това.

При бисквитките става дума за малки текстови данни, които се съхраняват на твърдия Ви диск и съотнесени към използвания от Вас браузър и чрез които се подава определена информация към мястото, което задава бисквитката. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да прехвърлят вируси върху компютъра Ви. Те служат за подобряване на използването и ефикасността на интернет предложенията.

Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква а) от ОРЗД („Съгласие“).

Може да правите разлика дали предоставяте съгласие за всички бисквитки, само за някои видове бисквитки (напр. нужни, за производителност, функционални, маркетингови) или изобщо не ни предоставяте съгласие. Може да управлявате използването на некритични за системата бисквитки чрез инструмента ни за бисквитки – за целта щракнете върху бутона „Настройки на бисквитки“ на края на уебстраницата.

Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред по всяко време в текстова форма (напр. писмо, имейл) на горепосочените данни за контакт, без да има негативни последици за Вас. Въпреки това обръщаме внимание, че при непредоставяне на съгласие или при оттегляне е възможно да не може да използвате всички функции на този уебсайт.

Подробна информация за използването на бисквитки предоставяме в следващите раздели, доколкото се използват бисквитки.

Освен това подробна информация може да намерите в нашата Инструкция за бисквитки, която може да намерите на следния адрес: https://www.wolfcraft.com/en/cookie-richtlinien/.

Използване на Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, тоест текстови данни, които се запазват на компютъра Ви и които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна.

Използването на бисквитки става само когато ни предоставите съгласието си за това. Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква а) от ОРЗД („Съгласие“). Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред, без да има негативни последици за Вас – за целта щракнете върху бутона „Настройки на бисквитки“ на края на уебстраницата. 

Google обработва личните Ви данни и в САЩ. Преди предоставяне на съгласие съгл. чл. 49 ал. 1 буква а) от ОРЗД обръщаме внимание най-вече на това, че в САЩ при необходимост липсва подходящо ниво на защита на данните без наличието на Решение за адекватност и без подходящи гаранции, тъй като законите за защита на данните не отговарят на изискванията на ОРЗД и най-вече при необходимост не може да се прилагат правата на засегнато лице.

Получената чрез бисквитката информация относно използването Ви на този уебсайт обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активирането на IP анонимизирането на този уебсайт, IP адресът Ви предварително се съкращава от Google в рамките на държавите – членки на Европейския съюз, и други държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се предава до сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По разпореждане на оператора на този уебсайт Google използва информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, за да създаде доклади относно активностите в уебсайта и да предостави други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на уебсайта и интернет.

Прехвърляният IP адрес от браузъра Ви в рамките на Google Analytics се обединява с други данни от Google.

Този уебсайт използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. Така IP адресите се обработват съкратени, по този начин може да се изключи обвързване с лице. Доколкото в събираните от Вас данни има връзка с лице, тя веднага се изключва и с това личните данни се изтриват незабавно.

Ние използваме Google Analytics, за да можем да анализираме използването на нашия уебсайт и редовно да го подобряваме. Чрез получените статистики можем да подобряваме предложенията си и да ги представяме по-интересно за Вас като потребители. 

Информация за третата страна доставчик: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. Условия за ползване: http://www.google.com/analytics/terms/bg.html, преглед на защитата на данни: https://policies.google.com/, както и Декларацията за поверителност: https://policies.google.com/privacy

Осъществяване на контакт

При осъществяване на контакт с нас по имейл обработваме предоставените от Вас данни. Задължителни данни са само име и имейл адрес. Тези данни са необходими, за да може да отговорим съответно на запитването Ви. Други лични данни може да се предоставят доброволно, ако желаете това (ако напр. желаете обратно повикване, се нуждаем от телефонния Ви номер, ако трябва да Ви изпратим информационен материал по поща, ни е необходим адресът Ви). Личните Ви данни се съхраняват от нас, за да можем да отговорим на въпросите Ви и да изпълним желанията Ви. Получените в тази връзка данни изтриваме, след като съхранението не е вече необходимо, или ограничаваме обработването, ако има законови задължения за съхранение.

Правно основание е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

Включване на видеоклипове от YouTube

В нашите онлайн предложения сме включили видеоклипове от YouTube, които са запазени на адрес www.YouTube.com и може да се възпроизведат директно от нашия уебсайт. Всички те са включени в „разширен режим за защита на данни“, т.е. към YouTube не се предават данни за Вас като потребител, ако не възпроизвеждате видеоклиповете. Едва когато възпроизведете видеоклиповете, се предават данните, посочени под „Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт“. Нямаме влияние върху това предаване на данни.

Горепосоченото става само когато ни предоставите съгласието си за това. Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква а) от ОРЗД („Съгласие“). Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред, без да има негативни последици за Вас – за целта щракнете върху бутона „Настройки на бисквитки“ на края на уебстраницата. 

YouTube обработва личните Ви данни и в САЩ. Преди предоставяне на съгласие съгл. чл. 49 ал. 1 буква а) от ОРЗД обръщаме внимание най-вече на това, че в САЩ при необходимост липсва подходящо ниво на защита на данните без наличието на Решение за адекватност и без подходящи гаранции, тъй като законите за защита на данните не отговарят на изискванията на ОРЗД и най-вече при необходимост не може да се прилагат правата на засегнато лице.

Чрез посещение на уебсайта YouTube получава информация, че сте извикали съответната подстраница от нашия уебсайт. Освен това се предават данните, посочени под „Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт“. Това става независимо дали YouTube предоставя потребителски акаунт, чрез който сте се вписали, или няма потребителски акаунт. Ако сте се вписали в Google, данните Ви директно се съотнасят към акаунта Ви. Ако не желаете съотнасянето с профила Ви в YouTube, трябва да се отпишете преди активирането на бутона. YouTube запазва данните Ви като потребителски профили и ги използва с цел реклама, маркетингово проучване и/или съобразено с нуждите оформяне на сайта си. Подобно оценяване става най-вече (дори за невписани потребители) за предоставяне на съобразена с нуждите реклама и за информиране на други потребители на социалната мрежа относно активността Ви в нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, при което трябва да се обърнете към YouTube, за да го упражните.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данните и тяхното обработване от Youtube може да намерите в Декларацията за поверителност. Там ще получите допълнителна информация за правата си и възможностите за настройка за защита на личното Ви пространство: https://www.google.de/intl/bg/policies/privacy

Иползване на приставки от социални медии

Не използваме приставки от социални медии.

На нашата страница понякога ще намирате връзки за нашите представяния в/ъв: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данните и тяхното обработване от доставчиците, когато посетите техните страници, ще намерите в по-долу посочените декларации за поверителност на тези доставчици. Там ще получите и допълнителна информация за съответните си права и възможности за настройка за защита на личното Ви пространство.

Адреси на доставчиците и URL адреси с тяхната информация за поверителност:

YouTube: оператор е Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, САЩ; www.google.com/policies/privacy/partners/;

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ; http://www.facebook.com/policy.php; допълнителна информация за събирането на данни: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, САЩ; уебсайт: https://www.instagram.com; Декларация за поверителност: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия; Декларация за поверителност https://policy.pinterest.com/bg/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия; уебсайт: https://www.linkedin.com; Декларация за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Включване на Google Maps

На този уебсайт използваме предложенията от Google Maps на Google. Чрез тях може да Ви представим интерактивни карти директно в уебсайта и Ви позволяваме удобното използване на функцията с карти.

Горепосоченото става само когато ни предоставите съгласието си за това. Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква а) от ОРЗД („Съгласие“). Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред, без да има негативни последици за Вас – за целта щракнете върху бутона „Настройки на бисквитки“ на края на уебстраницата. 

Google обработва личните Ви данни и в САЩ. Преди предоставяне на съгласие съгл. чл. 49 ал. 1 буква а) от ОРЗД обръщаме внимание най-вече на това, че в САЩ при необходимост липсва подходящо ниво на защита на данните без наличието на Решение за адекватност и без подходящи гаранции, тъй като законите за защита на данните не отговарят на изискванията на ОРЗД и най-вече при необходимост не може да се прилагат правата на засегнато лице.

Чрез посещение на уебсайта Google получава информацията, че сте извикали съответната подстраница от нашия уебсайт. Освен това се предават данните, посочени в раздел „Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт“ от настоящата Декларация. Това става независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте се вписали, или няма потребителски акаунт. Ако сте се вписали в Google, данните Ви директно се съотнасят към акаунта Ви. Ако не желаете съотнасянето с профила Ви в Google, трябва да се отпишете преди активирането на бутона. Google запазва данните Ви като потребителски профили и ги използва с цел реклама, маркетингово проучване и/или съобразено с нуждите оформяне на сайта си. Подобно оценяване става най-вече (дори за невписани потребители) за предоставяне на съобразена с нуждите реклама и за информиране на други потребители на социалната мрежа относно активността Ви в нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, при което трябва да се обърнете към Google, за да го упражните.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхното обработване може да получите в декларациите за поверителност на доставчика. Там ще получите и допълнителна информация за съответните си права и възможности за настройка за защита на личното Ви пространство: www.google.de/intl/bg/policies/privacy. 

Генерирано от потребителя съдържание

Със съответно съгласие съгл. чл.6 ал. 1 изр. 1 буква а) от ОРЗД във връзка с чл. 7 от ОРЗД видеоклиповете и снимките, на които се виждате, се обработват в рамките на т.нар. Генерирано от потребителя съдържание.

Доколкото от видеоклипа или снимката може да се извлече информация за Вашия етнически произход, религия или здраве (напр. цвят на кожата, принадлежности за глава, очила), съгласието Ви се отнася и за тези данни. Информацията в интернет е широкодостъпна и може да бъде открита чрез търсачки и да бъде свързана с друга информация, поради което при определени обстоятелства може да се създадат личностни профили за Вас. Предоставената в интернет информация, включително видеоклипове и снимки, може да се копира и разпространява безпроблемно. Съществуват специализирани архивиращи услуги, чиято цел е дългосрочното документиране на състоянието на определени уебсайтове на определени интервали. Това може да доведе до това, че публикувана в интернет информация може да бъде открита и след изтриването й от първоначалния сайт.

Това предоставяне на права става без облагодетелстване и също обхваща правото за обработване на видеоклипове и снимки.

Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред по всяко време в текстова форма (напр. чрез писмо или имейл) на долупосочените данни за контакт, без да има негативни последици за Вас. Снимки, на които може да бъдете разпознат/а и които в основен аспект изобразяват само Вас, биват отстранени незабавно и не се използват за нови (цифрови) печатни материали. Доколкото на снимката сте изобразен/а заедно с други лица, тя не трябва да бъде отстранена, а е достатъчно незабавно да бъдете направен/а неразпознаваем/а (напр. чрез пикселизиране). Ако на снимката сте изобразен/а заедно с други лица и не използваме възможността за пикселизиране, а искаме директно да я заменим с нова снимка (напр. защото снимката има особено значение за уебсайта и т.н.), срокът за смяна на снимката е един месец. В печатни медии, при цифрово публикувани публикации и видеоклипове отстраняването на личните данни става едва при следващото ново издание.

Google Tag Manager

Този уебсайт използва Google Tag Manager от Google. Google Tag Manager е решение, с което търговците може да управляват тагове за уебсайт чрез интерфейс. Самият инструмент Tag Manager (който прилага таговете) е домейн без бисквитки и не събира лични данни. Инструментът се грижи за изтриването на други тагове, които от тяхна страна събират данни при определени обстоятелства. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако на ниво домейн или бисквитки бъде предприето дезактивиране, то остава активно за всички тагове за проследяване, които са приложени с Google Tag Manager.

Използването на бисквитки за приложения на Google става само когато ни предоставите съгласието си за това. Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква а) от ОРЗД („Съгласие“). Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред, без да има негативни последици за Вас – за целта щракнете върху бутона „Настройки на бисквитки“ на края на уебстраницата.

Google обработва личните Ви данни и в САЩ. Преди предоставяне на съгласие съгл. чл. 49 ал. 1 буква а) от ОРЗД обръщаме внимание най-вече на това, че в САЩ при необходимост липсва подходящо ниво на защита на данните без наличието на Решение за адекватност и без подходящи гаранции, тъй като законите за защита на данните не отговарят на изискванията на ОРЗД и най-вече при необходимост не може да се прилагат правата на засегнато лице.

Правно основание за използването на Google Tag Managers е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

Кандидатстване

Ако кандидатствате за работа при нас, предоставените ни от Вас данни ще бъдат обработени от нас, за да проверим дали искаме да започнем и провеждаме трудови отношения с Вас.

По време на процеса на кандидатстване освен обръщението, фамилното и собственото име се съхраняват и обикновените данни за кореспонденция, като напр. пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер. Освен това се събират документи за кандидатстване, като напр. мотивационно писмо, автобиография, свидетелства за образование, професионално образование и квалификация, както и препоръки.

Изпратените ни и въведените от Вас данни за кандидатстване обикновено се обработват само до момента на вземане на решение относно назначаването, когато няма да бъдат основани трудови отношения. Данните се изтриват четири месеца след изпращането на отказа или след връщането на документите за кандидатстване до кандидата.

Съхраняването в група от кандидати става само когато специално ни предоставите съгласието си за това. Това съхраняване става за максимален период от две години. Това съгласие е доброволно. Можете без посочване на причини да откажете, без да се опасявате от негативни последици. Може да оттеглите съгласието си занапред по всяко време в текстова форма (напр. писмо, имейл) на горепосочените данни за контакт, без да има негативни последици за Вас.

Ако основем трудово отношение с Вас, ще обработваме данните, които сте ни предоставили, за основаването, извършването и при необходимост прекратяването на трудовото отношение.

Данните може да се обработват за статистически цели (напр. докладване). При това не е възможно свързване с отделни лица.

Правно основание е § 26 от германския Федерален закон за защита на данните („BDSG“) (§ 26 ал. 8 изр. 2 BDSG).

Продължителност на обработването

Максималната продължителност на съхранението зависи от това за каква цел се използва обработването на данни. Продължителността на съхранение се ориентира най-вече спрямо това за какъв период е необходимо съхранението за изпълняване на целите. Освен това данните се обработват за изпълнение на законови задължения (като напр. търговскоправни и данъчноправни задължения за съхранение съгл. § 257 от германския Търговски кодекс („HGB“), § 147 от германския Данъчен кодекс („AO“) до десет години).

Получател на данните

Предаваме данните Ви на специализираните отдели в wolfcraft, доколкото това е необходимо.

Личните Ви данни може да се предадат на предприятията от wolfcraft Gruppe, когато това е необходимо за основаване на трудово отношение. Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква б) от ОРЗД („необходимост за изпълнение на договор“).

Правно основание за надхвърлящо това предаване на данни в рамките на wolfcraft Gruppe е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква е) („легитимен интерес“). След това обработването на данни е правомерно, ако обработването е необходимо за предпазване на легитимните ни интереси, доколкото интересите или основните права на засегнатите лица не надделяват. В съображенията за ОРЗД в съображение 48 се конкретизира легитимният интерес за предаването в рамките на група предприятия. Следователно предаването в рамките на група предприятия за вътрешни цели на управление по отношение на обработването на данни на клиенти се квалифицира от нас като легитимен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква е) от ОРЗД.

За обработването на данните Ви отчасти използваме външни доставчици на услуги. Те са грижливо подбрани и наети от нас, обвързани са с нашите разпореждания и редовно биват проверявани. Всички разпоредби на чл. 28 от ОРЗД се съблюдават.

Място на мерките за обработване на данни

Цялото обработване на личните Ви данни се извършва в Германия или в държави – членки на Европейския съюз. Не се извършва предаване на личните Ви данни от наша страна на държави извън държавите – членки на Европейския съюз, (т.нар. трети страни) или на международни организации, доколкото в този документ не е посочено друго.

Доколкото предаваме лични данни на доставчици на услуги извън ЕС, това става само ако в третата страна от Комисията на ЕС е потвърдено подходящо ниво на защита на данните или са налични други подходящи гаранции за защита на данните (напр. задължаващи вътрешнопредприятийни разпоредби за защита на данните или споразумение на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС), или е налично съгласие на засегнатото лице (чл. 44 и следващи ОРЗД).

Сигурност/технически и организационни мерки

Спазваме всички необходими технически и организационни мерки при съблюдаването на разпоредбите на чл. 24, 25 и 32 от ОРЗД, за да предпазим личните Ви данни от загуба, унищожаване, промяна или разпространение от неупълномощени лица, и злоупотреба.

Така съблюдаваме законовите разпоредби за псевдонимизиране и криптиране на лични данни, за поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите във връзка с обработването, за наличност на личните данни и възможността за бързото им възстановяване при физически или технически инцидент, както и създаването на процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки за гарантиране на сигурността на обработването.

Освен това съблюдаваме разпоредбите на чл. 25 от ОРЗД с оглед на принципите на „privacy by design“ (защита на данните на етапа на проектирането) и на „privacy by default“ (защита на данните по подразбиране).

Вашите права

Имате право на безплатно информиране относно личните Ви данни, както и, при наличие на законови предпоставки, право на коригиране, блокиране и изтриване на данните Ви, на ограничение на обработването, на преносимост на данните, както и на оспорване на решения.

Доколкото обосноваваме обработването на личните Ви данни на преценка на интересите, може да възразите срещу обработването. Това е случаят особено когато обработването не е необходимо за изпълняването на договор с Вас. При упражняването на такова право на възражение молим за представяне на причини, поради които не трябва да обработваме личните Ви данни по обичайния за нас начин. В случай на обосновано възражение проверяваме обстоятелствата и ще прекратим или коригираме обработването на данни, или ще Ви посочим задължаващите ни законови причини, поради които ще продължим обработването.

Освен това имате възможност да подадете жалба към отговорния надзорен орган (напр. федерално отговорно лице за защита на данните и информационната свобода Райнланд-Пфалц, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

При въпроси относно обработването на личните Ви данни, при въпроси относно горепосочените права и тяхното предявяване, както и при предложения се обръщайте съм нас или нашето външно отговорно лице за защита на данните:

госпожа Сузане Кам

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

Имейл: datenschutz@wolfcraft.com   

Тел.: 0261 9431-434

 

Актуално състояние към: август 2020 г. 

Валидна е най-актуалната версия на настоящия документ.

 

Декларация за поверителност facebook

 

С настоящата Декларация за поверителност от wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, тел.: 02655/51 0, имейл: datenschutz@wolfcraft.com (наричано по-долу „wolfcraft“) се изпълнява съществуващото задължение за информиране съгл. чл. 13 от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) с оглед на обработването на лични данни на нашата страница във Facebook. Затова по-долу разясняваме кои Ваши лични данни обработваме и по какъв начин става това. Обърнете се към нас, ако имате допълнителни въпроси. Нашите данни за контакт може да намерите по-горе, както и на края на настоящия документ.

Лични данни

Личните данни са всякаква информация, отнасяща се до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. За идентифицируемо се смята физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко най-вече чрез съотнасяне към идентификатор или име, към идентификационен код, към данни за местоположение, към онлайн идентификатор или към един или повече особени белези, които са израз на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата или социалната идентичност на това физичеко лице. Към това спада например информация като Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, банкови данни или дата на раждане.

Обработване на лични данни

Обработването на лични данни е налично във всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от данни, чрез автоматични или други средства. Обработването на данни се наблюдава при събирането, записването, организирането, структурирането, съхранението, адаптирането, промяната, извличането, консултирането, употребата, разкриването чрез предаване, разпространяването или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

Ние обработваме лични данни съгласно посочените насоки и изисквания в рамките на автоматизираното обработване на базата на приложимото правно основание.

Не се извършва автоматизирано вземане на индивидуално решение, включително профилиране съгласно чл. 22 от ОРЗД.

Обработване на данни на нашата страница във Facebook

На страницата си във Facebook wolfcraft използва техническата платформа и услугите на Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Обръщаме внимание, че използвате на своя отговорност тази страница във Facebook и функциите й. Това важи най-вече за използването на интерактивните функции (напр. коментиране, споделяне, харесване). Като алтернатива може да извикате предлаганата на тази страница информация в предложенията ни в интернет на адрес www.wolfcraft.de.

Отговорен съгл. чл. 4 ал. 7 от ОРЗД е wolfcraft като оператор на страницата във Facebook, както и Facebook Ireland Ltd. като съвместен администратор съгл. чл. 26 от ОРЗД. Догоорът за съвместната отговорност може да намерите на адрес https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Съгласно него Facebook Ireland Ltd. поема главната отговорност съгласно ОРЗД за обработването на данни от функцията Insights и ще изпълнява всички задължения, произтичащи от ОРЗД, с оглед на обработването на данните от функцията Insights (по-точно чл. 12 и 13 от ОРЗД „задължение за информиране", чл. 15 до 22 от ОРЗД „права на засегнато лице" и чл. 32 до 34 от ОРЗД „технически и организационни мерки").

При посещение на нашата страница във Facebook Facebook получава IP адреса Ви, както и допълнителна информация, която е налична на компютъра Ви под формата на бисквитки. Тези бисквитки не са поставени от нас. Тази информация се използва, за да ни се предостави статистическа информация относно използването на страницата във Facebook като оператор на страницата във Facebook. Подробна информация се предоставя от Facebook на следния адрес: de-de.facebook.com/help/pages/insights

Правно основание за обработване на данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

Събраните в тази връзка данни за Вас се обработват от Facebook и при необходимост се предават в държави извън Европейския съюз. Каква информация получава Facebook и как се използва тя, Facebook разяснява в обща форма в своята Политика за използване на данни. Там ще намерите информация относно възможности за контакт с Facebook, както и относно възможностите за настройки за реклами. Цялата Политика за данни на Facebook може да намерите на адрес: https://de-de.facebook.com/policy.php

По какъв начин Facebook използва данните от посещенията на страници във Facebook за собствени цели, в какъв обхват се съотнасят дейности в страницата във Facebook към отделни потребители, колко дълго Facebook съхранява тези данни и дали данни от едно посещение на страницата във Facebook се предават на трети страни, не се посочва категорично и ясно от Facebook и ние нямаме знание за това.

При посещение на страница във Facebook зададеният на устройството Ви IP адрес се предава на Facebook. След информиране от страна на Facebook този IP адрес се анонимизира (при „германски“ IP адреси) и се изтрива след 90 дни.

Освен това Facebook съхранява информация относно устройствата на потребителите си (напр. в рамките на функцията „Уведомление за вписване“); при необходимост Facebook има възможност за съотнасяне на IP адреси към отделни потребители.

Когато в момента сте вписан/а като потребител във Facebook, в крайното Ви устройство се намира бисквитка с Вашия идентификатор във Facebook. Така Facebook може да установи, че сте посетили страницата и как сте я използвали. Това важи и за всички други страници във Facebook. Тези бисквитки не са поставени от нас.

Чрез вмъкнатия в уебсайтове бутон на Facebook Facebook има възможност да запише посещенията Ви на тези страници и да ги съотнесе към профила Ви във Facebook. Чрез тези данни може персонализирано за Вас да Ви се представят съдържание или реклама.

Ако искате да избегнете това, трябва да се отпишете от Facebook или да дезактивирате функцията „Запомни ме“, да изтриете бисквитките в устройството си, да затворите браузъра си и да го стартирате отново.

По този начин се изтрива информация на Facebook, чрез която може да бъдете идентифициран/а непосредствено. Така може да използвате нашата страница във Facebook, без да разкривате идентификатора си във Facebook.

Ако използвате интерактивни функции на страницата (харесване, коментиране, споделяне, изпращане на съобщение и т.н.), се показва изскачащ прозорец за вписване във Facebook. След евентуално вписване отново сте разпознаваем/а за Facebook като определен потребител.

Информация за това как може да управлявате или изтривате налична информация, може да намерите на следните страници за поддръжка във Facebook: de-de.facebook.com/about/privacy

Освен това при определени обстоятелства събираме и обработваме личните Ви данни за провеждането на игри с печалби. В този случай правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква б) от ОРЗД („изпълнение на договор“). Тези данни са необходими за сключването на договора за играта с печалби. Без тези данни не можем да сключим договора за игра с печалби с Вас.

Ние, като доставчици на информационната услуга, освен това не събираме и обработваме данни от използването от Ваша страна на нашата услуга.

Допълнителна информация относно Facebook и други социални мрежи и как може да защитите данните си, може да намерите на адрес youngdata.de

Продължителност на обработването на данни

Максималната продължителност на обработването на данни от наша страна зависи от това за каква цел служи обработването на данни. Продължителността на съхранение се ориентира най-вече спрямо това за какъв период е необходимо обработването за изпълняване на целите. Законовите задължения за съхранение остават незасегнати от това.

Получател на личните данни

Предаваме лични данни при необходимост вътрешно на специализираните отдели, доколкото това е необходимо. Не се извършва предаване освен по-горе описаните предавания.

Място на мерките за обработване на данни

Цялото обработване на личните Ви данни обикновено се извършва в Германия или в държави – членки на Европейския съюз. Не се извършва предаване на личните Ви данни от наша страна на държави извън държавите – членки на Европейския съюз, (т.нар. трети страни) или на международни организации, доколкото по-горе в настоящата Декларация за поверителност документ не е посочено във връзка с Facebook.

Сигурност/технически и организационни мерки

Спазваме всички необходими технически и организационни мерки в нашата сфера на отговорност при съблюдаването на разпоредбите на чл. 24, 25 и 32 от ОРЗД, за да предпазим личните Ви данни от загуба, унищожаване, промяна или разпространение от неупълномощени лица, и злоупотреба. Така съблюдаваме законовите разпоредби за псевдонимизиране и криптиране на лични данни, за поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите във връзка с обработването, за наличност на личните данни и възможността за бързото им възстановяване при физически или технически инцидент, както и създаването на процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки за гарантиране на сигурността на обработването.

Освен това съблюдаваме разпоредбите на чл. 25 от ОРЗД с оглед на принципите на „privacy by design“ (защита на данните на етапа на проектирането) и на „privacy by default“ (защита на данните по подразбиране).

Вашите права

Имате право на безплатно информиране относно личните Ви данни, както и, при наличие на законови предпоставки, право на коригиране, блокиране и изтриване на данните Ви, на ограничение на обработването, на преносимост на данните, както и на оспорване на решения.

Доколкото обосноваваме обработването на личните Ви данни на преценка на интересите, може да възразите срещу обработването. Това е случаят особено когато обработването не е необходимо за изпълняването на договор с Вас. При упражняването на такова право на възражение молим за представяне на причини, поради които не трябва да обработваме личните Ви данни по обичайния за нас начин. В случай на обосновано възражение проверяваме обстоятелствата и ще прекратим или коригираме обработването на данни, или ще Ви посочим задължаващите ни законови причини, поради които ще продължим обработването.

Освен това имате възможност да подадете жалба към отговорния надзорен орган (напр. федерално отговорно лице за защита на данните и информационната свобода Райнланд-Пфалц, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

При въпроси относно обработването на личните Ви данни, при въпроси относно горепосочените права и тяхното предявяване, както и при предложения се обръщайте съм нас или нашето външно отговорно лице за защита на данните:

госпожа Сузане Кам

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

Имейл: datenschutz@wolfcraft.com  

Тел.: 0261 9431-434

 

Актуално състояние към: януари 2020 г.

Валидна е най-актуалната версия на настоящия документ.